On the Path to Freedom
 • Vrijheid

  22 maart 2016 - Ik ben er zeker van dat bij­na ieder­een in Bel­gië nog weet wat hij die dag aan het doen was. Ter­wijl ik werk­te, kreeg ik een bericht­je bin­nen van iemand die me aan­raad­de het nieuws te vol­gen. ‘Er zijn aan­sla­gen in Brus­sel.’ Hoe­wel de drei­ging van ter­reur in die peri­o­de al een tijd­je dich­ter­bij ons eigen leven kwam, na ver­schil­len­de aan­sla­gen in Frank­rijk, dacht ik toch nog heel naïef dat ons dat niet zou over­ko­men. De…

 • Opa

  Soms gaan de dagen bete­ke­nis­loos voor­bij. Maar er zijn van die dagen die je je leven lang bij je draagt. Zo’n dag is 13 decem­ber. Het was zo’n grau­we herfst­dag in de steeds don­ker wor­den­de dagen van advent voor kerst. Door de gro­te ramen van het appar­te­ment waar we woon­den, zag ik de grij­ze jach­ti­ge wol­ken op me afko­men.Het was de char­me van dat appar­te­ment. Gro­te ramen die langs twee kan­ten uit­ke­ken over het gro­te wij­de kruis­punt, waar we zowel…

 • Nôtre dame

  “Paris s’é­veil­le…” De kran­ten­kop­pen maken meer­maals de link met dit beken­de chan­son. Parijs ont­waakt na een nacht waar­in het vuur de don­ke­re nacht ver­licht hield. Een infer­no in een van de groot­ste monu­men­ten ter wereld. Heel de wereld hield de adem in. Ook ik. Als­of een fami­lie­lid op ster­ven ligt, iemand die een basis in je leven vormt een hart­in­farct krijgt en je bang afwacht hoe groot de scha­de is. Ieder­een, gelo­vig of niet, Frans of niet, Euro­pe­aan of niet,…

 • Zij en ik

  Ik kijk naar haar. Haar wit­te haar valt plat over haar voor­hoofd. Haar han­den vol rim­pels. Ze ligt, maar ze ligt niet gemak­ke­lijk. Ze vindt haar draai niet. Ze zucht, maar klaagt niet. Ik her­in­ner me hoe ze vroe­ger ook nooit klaag­de. Ze stond recht bij weer en wind. Haar don­ke­re haar en gebruin­de huid en haar lie­ve zach­te blik staan al mijn leven lang in mijn her­in­ne­ring geplakt. Mijn oma, de stil­le maar krach­ti­ge vrouw die niet zomaar zou…

 • Weerspiegeling

  ‘Ik weet wat ik aan je heb!’ zei ze tegen me. Ik staar­de van­af het ter­ras­je waar we samen een kof­fie dron­ken naar het water. Het water was rim­pel­loos glad en ik zag de toren van het MAS * weer­spie­geld in het water­op­per­vlak. Als­of het een foto was zo hel­der kon ik de con­tou­ren van de toren zien. ‘Wat heb je dan aan me?’ vroeg ik. Het zijn soms van die vage opmer­kin­gen die van alles en niets kun­nen bete­ke­nen.…

 • Sebastiaan

  Niet bang zijn! Ik her­haal dit zin­ne­tje tegen mij zelf, ter­wijl ik mijn aller­moe­dig­ste hou­ding boven haal om met zeke­re vas­te tred de gang in te gaan en bij­na rake­lings langs de muur te gaan waar­op zich net daar­voor een gro­te spin aan mij ver­toon­de.Ik zag hem zit­ten toen ik de trap afkwam. Net iets hoger dan ik groot ben. Op een muur­tje waar ik hoe dan ook meer­maals langs moet in de komen­de uren. Maar één blik op een…

 • Buizerd

  Opeens ben je daar. Als uit het niets ver­schijn je aan de hemel waar je je hele­maal thuis lijkt te voe­len. Van­af het moment dat ik je zie, volg ik je met mijn ogen. Heel af en toe gebruik je je vleu­gels om wat kracht bij te geven, maar voor de rest laat je je mee­drij­ven op de gol­ven van de  ther­miek. War­me lucht­cir­kels die van­af de aar­de naar de lucht gaan, waar­op jij je kan invoe­gen en zo je…

 • Mijn venster op de hemel

  ’s Nachts als ik wak­ker lig, kijk ik door het dak­raam naar de hemel en weet ik dat God mij ook ziet’. Ik her­in­ner me de uit­spraak van een vrouw die een tijd­lang op de boven­ste ver­die­ping van Cherut woon­de. We noem­den het de ‘Top­floor’. Het deed me altijd den­ken aan de boven­zaal waar Jezus met zijn dis­ci­pe­len het eer­ste avond­maal vier­de en waar de dis­ci­pe­len nog lang samen­kwa­men. De top­floor bij Cherut was ook bedoeld om er de stil­te…

 • MARA

  Nao­mi De lie­fe­lij­ke lie­fe­lij­ke, lief, lief­ste voor je man voor je zonen voor ieder­een in Bet­le­hem Je had niet veel te zeg­gen je han­del­de van­uit je hart je leef­de van­uit je geloof dat alles altijd goed komt Je keek naar Boven en geloof­de wist dat het waar was dat je los mocht laten in de vei­li­ge Han­den van je Vader Je was geliefd de lie­fe­lij­ke moe­der, vrouw je werd beschermd je werd ver­zorgd en je wist het: altijd komt het…

 • Kareltje

  Het was een leuk kop­pel! Ik heb hen jaren gekend. Je zou kun­nen zeg­gen dat we aan co-hou­sing deden. Elk jaar van maart tot okto­ber woon­den ze in bij mij. Zij had­den hun plek­je in de tuin van mijn huis en namen daar­bij bru­taal ook het ter­ras in beslag. Er waren een paar gren­zen die ik bewaak­te. ‘Je mag in mijn tuin wonen, je mag bij­na zelfs met ons mee-eten, maar jul­lie komen niet bin­nen. Bin­nen dat is mijn pri­vé­ter­rein.…

 • Vrouwendag

  Het is acht maart. Inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag! Op deze dag – de ver­jaar­dag van mijn jong­ste neef­je – denk ik onwil­le­keu­rig aan de vele vrou­wen die ik in de laat­ste tien jaar leer­de ken­nen bij Cherut vzw. Bij Cherut gaat inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag niet om de femi­nis­ti­sche gedach­te dat de vrouw hele­maal het­zelf­de zou moe­ten zijn als de man. Als­of ver­schil­lend zijn ‘onge­lijk­heid’ zou bete­ke­nen. Bij Cherut wordt het onrecht gezien dat vrou­wen onder­gaan die van­uit ver­schil­len­de situ­a­ties terecht­ko­men in uit­bui­ting, afhan­ke­lijk­heid,…

 • Eindejaarsboodschap(-pen)

  ‘Mada­me!’ Ter­wijl ik rede­lijk gehaast de straat over­steek om net voor de lunch nog even brood te gaan halen, houdt een vrouw­tje me mid­den op de weg tegen. Ik schat haar ouder in dan ze later blijkt te zijn, maar wel­licht heeft het ver­haal van haar leven er veel mee te maken. Ze duwt een bord­je onder mijn neus waar­op staat dat ze geen eten heeft, haar doch­ter ziek is en haar man gesneu­veld is in een oor­log ergens. Ik…

 • Looking for a home for Nina ‑2

  10 decem­ber – Dag van de Men­sen­rech­ten Het is alweer decem­ber. Met een snel­heid die ik bij­na niet kan vol­gen, gaan de jaren voor­bij. Ver­won­derd kijk ik terug naar het jaar dat ach­ter me ligt. Waar ik me vorig jaar rond deze tijd afvroeg hoe het zit met men­sen­rech­ten en hoe basis­rech­ten voor ieder mens geen vraag zou­den moe­ten zijn, bedenk ik me nu dat er in het afge­lo­pen jaar niet veel ver­be­te­ring is geko­men. Hoe­wel er hier en daar…