On the Path to Freedom
 • Connectie

  Daar zit ik dan. In de wacht­zaal van “Kind en Gezin” met een zwan­ge­re cli­ën­te. Zina zit naast me. De stuur­se Roe­meen­se vrouw die behal­ve Roe­meens alleen een paar woor­den Frans spreekt, maar met haar lichaams­taal goed kan com­mu­ni­ce­ren . Het is dui­de­lijk dat ze wel hulp nodig heeft, maar geen con­nec­tie wil. Ik res­pec­teer het. Wat kan ik anders doen? Mezelf opdrin­gen aan een vrouw omdat ik vind dat ze hulp nodig heeft, is tegen alle prin­ci­pes van hulp­ver­le­ning…

 • Nôtre dame

  “Paris s’é­veil­le…” De kran­ten­kop­pen maken meer­maals de link met dit beken­de chan­son. Parijs ont­waakt na een nacht waar­in het vuur de don­ke­re nacht ver­licht hield. Een infer­no in een van de groot­ste monu­men­ten ter wereld. Heel de wereld hield de adem in. Ook ik. Als­of een fami­lie­lid op ster­ven ligt, iemand die een basis in je leven vormt een hart­in­farct krijgt en je bang afwacht hoe groot de scha­de is. Ieder­een, gelo­vig of niet, Frans of niet, Euro­pe­aan of niet,…

 • De dochter van de koning

  Een sprook­je over de rea­li­teit … Er waren eens een koning en een konin­gin. Ze waren heel geluk­kig met hun mooie paleis, hun goe­de onder­da­nen. Het meest geluk­kig waren ze met hun prach­ti­ge doch­ter. Hun doch­ter was hun prin­ses. Ze was ook de kroon­prin­ses. Dat bete­ken­de dat ze later de konin­gin van het land zou wor­den. Toen zij gebo­ren werd, wer­den de koning en de konin­gin de geluk­kig­ste men­sen van de wereld. Hun doch­ter was het mooi­ste meis­je dat ze…

 • Lieve God, ik begrijp U niet …

  Dat gesprek God, met dat meis­je. Schich­tig was ze al een paar keer op bezoek geweest in ons inloop­huis. Echt con­tact maak­te ze niet. Pro­beer jij straks even wat aan­dacht te geven, was me gevraagd. Het even pro­be­ren aan­dacht te geven werd een open­har­tig gesprek van 1,5 uur. Een nog zo jon­ge vrouw die opeens genoeg ver­trou­wen had om alle alle pijn van al die jaren te ver­tel­len en ik luis­ter­de. God, ik luis­ter­de en in mij groei­den de vra­gen…

 • Onvoorwaardelijk

  Lief meisje…hard meisje.…hart meis­je… Ik Ik zie Har­de ogen Jouw ogen? Je lach niet geluk­kig de lach van wraak op het leven Jij Jij kiest Con­tro­le op het leven Geen man zal nog bepa­len zon­der jou te beta­len Nie­mand nog zal van je pro­fi­te­ren Geen mens heeft recht op jou Jij Jij geniet ze eten toch nog uit je hand Jij je speelt onver­schil­lig Zoals nooit iemand voor jou heb ook jij geen mede­lij­den… met hen, met hem, met… jezelf…

 • Maria

  Par­man­tig zet hij zijn eer­ste stap­jes. ‘Goed zo!’ wordt er enthou­si­ast geroe­pen door ver­schil­len­de men­sen in ons inloop­huis die adem­loos toe­kij­ken hoe hij zijn ene voetje voor het ande­re zet. Wan­ke­le eer­ste stap­jes. Het gezicht­je straalt als hij de blije ogen van zijn mama ziet. Elke dag zet hij zijn stap­jes ste­vi­ger en wordt de lach stra­len­der. Het doet me den­ken aan de dag dat zijn mama Cherut bin­nen­kwam, in de herfst van vorig jaar. Dak­loos en hoog­zwan­ger. In de…

 • Die kerstnacht in Millegem

  Het oude mooie kerkje zat vol die kerstnacht. Er was geen stoel meer vrij. Honderden kaarsjes branden, het orgel werd bespeeld en vanuit de kerststal keek de heilige familie toe hoe mensen kwamen om te horen, te zien, te proeven...

 • Advent n.a.v. Jesaja 40

  Het is al laat. Jos­hua ligt al uren in bed maar kan niet sla­pen. Om hem heen is het don­ker maar niet stil. Vlieg­tui­gen en ande­re voer­tui­gen in en om de stad maken lawaai. Hoe­wel hij het geluid gewoon is, sinds de vele maan­den van oor­log, kan hij er niet van sla­pen. Hij is altijd alert op elk geluid. Zijn bed staat in de kel­der. Ook het bed van zijn broer en mama staat daar. Het is de vei­lig­ste plaats.…