On the Path to Freedom
 • Opa

  Soms gaan de dagen bete­ke­nis­loos voor­bij. Maar er zijn van die dagen die je je leven lang bij je draagt. Zo’n dag is 13 decem­ber. Het was zo’n grau­we herfst­dag in de steeds don­ker wor­den­de dagen van advent voor kerst. Door de gro­te ramen van het appar­te­ment waar we woon­den, zag ik de grij­ze jach­ti­ge wol­ken op me afko­men.Het was de char­me van dat appar­te­ment. Gro­te ramen die langs twee kan­ten uit­ke­ken over het gro­te wij­de kruis­punt, waar we zowel…

 • Verbinding in coronatijd

  Ze bel­de me. Sinds een paar weken werk­te ik net als ieder­een via tele­werk van­uit mijn home-offi­ce.In de prak­tijk van mijn werk als hulp­ver­le­ner van men­sen die gro­ten­deels niet mijn taal spre­ken, niet altijd de beschik­king tot een sta­bie­le inter­net­ver­bin­ding heb­ben en voor­al nood aan een per­soon die even luis­tert, beschik­baar is al is het met een arm om de schou­der en een zak­doek voor de tra­nen, is tele­wer­ken meer dan een uit­da­ging. Dat merk­te zij ook. ‘Wan­neer ga je…

 • Coronabeelden – 2

  27 maart 2020 Ik vraag me af hoe hij er uit ziet. Ik kan hem alleen horen. Ergens uit een kamer, door een raam in de blok­ken ach­ter mijn huis hoor ik hem hui­len. Hard, intens hui­len. Het begon met een zach­te snik, een schrik, een .…‘het is niet waar???!!’- uit­haal die over­ging in hard hui­len, hui­len van diep ver­driet. Een schok. En hij gaat door. Aan zijn stem­ge­luid te horen is het een vol­was­sen man. Een veer­ti­ger? En aan…

 • Corona-beelden – 1

  Ze heeft veel gezich­ten. Gezich­ten van men­sen die onbe­zorgd gin­gen ski­ën , gezich­ten van zie­ken die als gevolg van een onder­lig­gen­de kwets­baar­heid dood­ziek op de Inten­sie­ve zor­gen terecht­kwa­men en daar­na maan­den­lan­ge reva­li­da­tie voor de kie­zen kre­gen. Gezich­ten van dok­ters die met hun teams hele afde­lin­gen reor­ga­ni­seer­den en onver­moei­baar door­gin­gen met vech­ten voor elk leven dat in hun han­den kwam. Gezich­ten van viro­lo­gen, experts om ons hier door­heen te lood­sen. Gezich­ten van poli­ti­ci, maar ook van post­bo­des, cais­sie­res en die ene…

 • Lockdown

  1 juni Ik zal het maar eer­lijk toe­ge­ven: het gaat me niet altijd goed af. Als ik al ooit bedacht had dat het voor mij wel eens goed zou zijn om een stil­te-peri­o­de in te las­sen, en b.v. een week in een kloos­ter te gaan gewoon voor de stil­te, dan ben ik daar nu van gene­zen. Niet voor de stil­te. Ik geniet van de stil­te. En nu we sinds enke­le weken wat ver­soe­pe­lin­gen mee­ma­ken en ik het ver­keer op de…

 • Halverwege lockdown

  30 april 2020 Ter­wijl de weken van de lock­down slui­pend en tege­lijk snel voor­bij­gaan, eva­lu­eer ik, waar­schijn­lijk net als veel ande­re men­sen, regel­ma­tig mijn gevoe­lens. Soms doe ik dat gewoon zelf. Op een moment dat een bepaald gevoel me bekruipt en ik er nood aan heb uit te zoe­ken waar dat gevoel van­daan komt. Het kan me zomaar over­ko­men. Gewoon ter­wijl ik bezig ben met mijn werk , thuis­werk doe ik tegen­woor­dig, of sta te koken, naar bui­ten kijk, dat…

 • BOOKLAUNCH

  Sinds 1 mei is hij dan ein­de­lijk ver­krijg­baar. De ver­ha­len­bun­del met tien ver­ha­len die ik schreef ter gele­gen­heid van het 10-jarig bestaan van Cherut, de orga­ni­sa­tie waar­aan ik als soci­aal wer­ker ver­bon­den ben. Mijn hoop en doel is dat deze tien ver­ha­len de har­ten en ogen ope­nen voor de pijn van de over­le­vers van pros­ti­tu­tie, uit­bui­ting en men­sen­han­del. De prach­ti­ge illu­stra­ties zijn gemaakt door Karin De Vyl­der (ook vrij­wil­li­ge mede­wer­ker bij Cherut). Een groot deel van de opbrengst van dit boek…

 • Verhalenbundel

  Op dit moment ligt de ver­ha­len­bun­del die ik heb geschre­ven op de druk­pers bij druk­ke­rij De Wrik­ker in Ant­wer­pen. Wordt ver­volgd!