On the Path to Freedom
Mijn Gedacht

When faith moves mountains

Onlangs zag ik het kunst­werk ‘When faith moves moun­tains’ van de kun­ste­naar Fran­cis Alys. Het is een film­pje van een lan­ge rij man­nen op een hoge berg in Peru. In een lan­ge rij staan ze gebo­gen naast elkaar en schep­pen zand weg. Het doel van deze actie was te laten zien dat als je samen­werkt in har­mo­nie je een berg kan ver­zet­ten.

Ik keek naar het kunst­werk samen met een aan­tal kin­de­ren van 10 jaar, die op school­uit­stap waren. De vrouw die het kunst­werk aan de kin­de­ren uit­leg­de en hele­maal vol was van dit kunst­werk, kreeg heer­lij­ke, rau­we reac­ties van de kin­de­ren.

Juf, is dat kunst? Het lijkt wel sla­ver­nij’. Een ander zei het nog raker: ‘Als er zoveel men­sen moe­ten wer­ken om nog niet eens de berg­top ver­plaatst te krij­gen, dan heeft dat niets met geloof te maken’.

De juf, zelf een kun­ste­na­res, slaag­de niet in haar opdracht het prach­ti­ge wat zij in dit kunst­werk zag over te bren­gen op een groep rea­lis­ti­sche tien­ja­ri­gen. Zij von­den dit geen kunst. Ze von­den dit erg voor die men­sen die moesten schep­pen en vroe­gen zich bezorgd af of ze er wel voor betaald wer­den. Toen de juf zei dat deze men­sen in ieder geval bekend gewor­den waren over de hele wereld, von­den ze dat maar een mage­re beta­ling. En een van die pien­te­re gas­ten merk­te op dat alleen de kun­ste­naar hier­mee bekend gewor­den was.

Ik genoot zelf niet van het kunst­werk en had dezelf­de gedach­ten als deze kin­de­ren. Ik kreeg eer­der asso­ci­a­ties met werk­kam­pen  dan een asso­ci­a­tie met kunst. De blik van een enigs­zins ver­ont­waar­dig­de kun­ste­na­res naast me zorg­de dat ik hier­over niets zei.  Ik genoot wel van de scher­pe blik en uit­spra­ken van tien­ja­ri­gen.

Een van de kin­de­ren aan­we­zig was mijn zoon. Onder­weg naar huis begon hij over de Heer Jezus en zijn uit­spraak dat je in geloof een berg kan ver­plaat­sen van hier naar daar (Mat­theus 17:20). Samen kwa­men we tot de con­clu­sie dat als die kun­ste­naar echt geloof had gehad hij op een heel ande­re manier had moe­ten pro­be­ren een berg te ver­plaat­sen.

En toen kwam er weer een rake uit­spraak van een tien­ja­ri­ge, deze keer mijn zoon: Mis­schien gaat het niet over een ech­te berg. Maar over een berg van pro­ble­men of werk. Als je God vraagt te hel­pen en ook gelooft dat Hij dat kan, dan zie je soms opeens dat de berg klei­ner is gewor­den of weg­ge­gaan is.(Wow wat mooi van een tien­ja­ri­ge)

Wel­licht bedoel­de de kun­ste­naar met zijn video veel meer dan alles wat wij eruit haal­den en niet begre­pen. Maar ik zie wel dat geloof ber­gen kan ver­zet­ten.

Ik zie het gebeu­ren gebeu­ren bij Cherut. Men­sen die op ons pad komen, weg­gaan en weer terug­ko­men. Bij wie het jaren kan duren voor­dat de berg ver­zet is, maar we blij­ven het wel gelo­ven voor hen. Als ande­re instan­ties, men­sen en dien­sten en meer nog zij zelf zeg­gen dat het hier stopt, weten we dat het niet zo is. Met Gods kracht en in geloof blij­ven staan voor iemand, tot ze klaar is om echt haar hart open te stel­len voor ons, en meer nog voor God en Hij echt kan gaan wer­ken naar vol­le­di­ge vrij­heid.

Ter­wijl ik dit blog schrijf, denk ik aan ver­schil­len­de dames met wie we met val­len en opstaan op weg zijn tot de berg hele­maal weg is!

 

Wil u meer weten over ons werk in Ant­wer­pen: www.cherutbelgium.com

Wilt u onze nieuws­brief ont­van­gen, meldt u aan via cherutbelgium@​gmail.​com

 

 

 

 

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

2 Comments

 • Avatar

  Kees en Tilly Nieuwstraten

  Mar­greet ,
  Bedankt voor je mail, maar je hebt ons chel­lo email adres nog niet aan­ge­past !
  We gaan in het ver­volg kees-​tilly@​hotmail.​com gebrui­ken.
  Wil jij dit aan­pas­sen ?

  Groet­jes van Kees, deze mail is mobiel ver­stuurd.

  Groet­jes van Kees, deze mail is mobiel ver­stuurd.