On the Path to Freedom
Prostitutie

Verwondering

‘De uit­slag is nega­tief!’, zegt de dok­ter met een glim­lach.

Gro­ter is de lach die uit­breekt op het gezicht van Tania. In een secon­de zie ik alle span­ning van de laat­ste uren en dagen van haar afval­len. Haar gezicht ont­spant, haar ang­sti­ge ogen gaan stra­len en de last die op haar schou­ders ligt, glijdt van haar af. Als ze hoort dat ze niet posi­tief heeft getest voor het HIV virus en bij uit­brei­ding voor geen enke­le SOA, valt ze in de con­sul­ta­tie­ka­mer van de dok­ter eerst op haar knie­ën en zie ik hoe ze God bedankt.

Ik begin ook te ont­span­nen. In de paar uur samen en de gesprek­ken voor­af­gaand aan deze mid­dag van onder­zoe­ken, heb ik gedeeld in Tania’s span­ning. Wat gun ik haar dat ze gewoon de blad­zij­de van 10 jaar pros­ti­tu­tie mag omslaan en hele­maal opnieuw begin­nen.

Haar ver­trou­wen op God raakt me. Nog geen twee maan­den gele­den werk­te ze nog dage­lijks in een bar. Alco­hol, drugs en seks waren vast onder­deel van haar dage­lijk­se leven en thuis pro­beer­de ze zo goed en kwaad als het ging met alle fysie­ke en psy­chi­sche gevol­gen van dit leven om te gaan. Het ging steeds min­der goed. Con­ti­nue stress en hoofd­pijn als gevolg van alco­hol­mis­bruik, zorg­den dat ze op de rand van de afgrond stond. Zon­der per­spec­tief op een beter leven, hoef­de het leven voor haar niet meer.

Op een avond gaf ze haar leven aan Jezus. Ze had een vaag besef dat er een God was en alleen in haar huis vroeg ze God of Hij haar kon red­den uit dit leven. Die avond brak ze voor­goed met de ver­sla­ving aan alco­hol en stop­te ze reso­luut met haar werk in de pros­ti­tu­tie. Zon­der te weten hoe haar weg zou gaan, leer­de ze ver­trou­wen op God. In de dagen die volg­den, kwam ze in con­tact met chris­te­nen die haar de weg wezen naar pro­fes­si­o­ne­le hulp­ver­le­ning.

Als ik haar vraag naar haar droom voor de toe­komst, krijg ik geen goed­koop ant­woord.

Ik wil ont­dek­ken wat Gods plan voor mijn leven is.’ De tota­le omkeer van leven in de duis­ter­nis naar leven in het licht, maakt dat ze van­uit dank­baar­heid aan God bereid is alles te doen wat Hij vraagt. Zelfs als ze zou moe­ten leven met HIV zou ze het aan­vaar­den, als het maar samen met God mag zijn.

Mijn leven is in Gods hand, het maakt niet uit wat de uit­slag is

Toch werd het span­nend. Er zijn een aan­tal goe­de rede­nen om te weten of je wel of niet besmet bent met het virus en ze besloot de moe­di­ge stap te zet­ten en was ook bereid te horen dat de uit­slag posi­tief was. Op het moment dat ik begon te twij­fe­len hoe het moest als de uit­slag posi­tief zou zijn, zei zij: ‘Mijn leven is in Gods hand, het maakt niet uit wat de uit­slag is’ en liet ze me zo beschaamd wor­den over mijn klei­ne geloof.

De dok­ter en ik sta­ren stil naar de klei­ne gestal­te geknield in de dok­ters­ka­mer. Tra­nen over haar gezicht. Als ze klaar is met God te dan­ken, omhelst ze spon­taan de dok­ter en  mij. Ver­won­derd over deze mid­dag ver­laat ik met een opge­luch­te, opge­won­den Tania de dok­ters­prak­tijk.

s Avonds heb ik ook God gedankt omdat ik getui­ge mag zijn van de won­de­ren in het leven van Tania. Met God erbij zal zij het aan­kun­nen. Niet dat alles nu van­zelf gaat. Elke dag loopt ze aan tegen de pijn van haar ver­le­den. Elke dag wordt ze gecon­fron­teerd met zich­zelf en hoe ze omgaat met ande­ren. Maar ook elke dag zien we haar, met val­len en opstaan, de weg naar God kie­zen. En dan die zeker­heid dat ondanks alles God voor haar kiest, dat maakt de ver­won­de­ring bij haar en ieder­een om haar heen steeds gro­ter.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

One Comment

  • Avatar

    Jenny

    Graag wil ik uw blog vol­gen en zou graag een email krij­gen als er een nieuw bericht geplaatst wordt