On the Path to Freedom
Mensenhandel,  Prostitutie

Treasures

Als ik in de spie­gel kijk, zie ik iemand die lelijk is. Ik schrik van haar plot­se eer­lij­ke woor­den. Ze ver­telt hui­lend hoe ze aan zich­zelf is gaan twij­fe­len. Nog nooit hoor­de ze van iemand dat ze mooi is en de moei­te waard om voor te vech­ten. Ik hoor een pijn die van diep van bin­nen ein­de­lijk de kans krijgt om via haar woor­den naar bui­ten te ont­snap­pen. Ik begrijp dat ik haar deze woor­den moet laten uit­spre­ken tot ze bij de kern komt. Geen enke­le man heeft haar ooit echt gezien, maar velen heb­ben haar gebruikt, seks gekocht en betaald met geld dat uit­ein­de­lijk niet eens bij haar zelf terecht­kwam. Haar fami­lie rekent op het geld. Ze is de oud­ste doch­ter, ze is ver­ant­woor­de­lijk om geld bin­nen te bren­gen. Als­of ze een gebruiks­voor­werp is, een mid­del, zowel voor de klan­ten als de men­sen aan wie ze het geld door moest geven. Als­of ze geen vrouw is. Een vrouw die gemaakt is om lief te heb­ben en geliefd te wor­den, te cre­ë­ren, te dan­sen, te lachen, te wer­ken en trots te zijn. Ze glim­lacht naar me. De tra­nen in haar ogen schit­te­ren als dia­man­ten. Ze beseft niet hoe ze in al haar kwets­baar­heid en gebro­ken­heid prach­tig is.

***

Mijn man wil­de mijn doch­ter besnijden. Ze begint te hui­len ter­wijl ze ver­der ver­telt. Hoe ze in opstand is geko­men en het eni­ge wat ze nog kon doen om zelf niet bedreigd te wor­den was weg­vluch­ten. Ze betaal­de een zwa­re prijs voor haar opstand om haar doch­ter te bescher­men van wat ze zelf had mee­ge­maakt. Alleen in Euro­pa, uit­ge­buit in de pros­ti­tu­tie en afge­we­zen. Keer op keer ben ik ver­baasd over de trot­se waar­di­ge hou­ding van deze vrouw. Ze leer­de om boven haar situ­a­tie te staan en niet terug te doen wat haar was aan­ge­daan. Ik ben geraakt als ze de klei­ne ver­ha­len ver­telt die haar al die jaren recht hiel­den in Bel­gië. Hoe ze zorg­de voor een oude buur­vrouw. Hoe ze leer­de fiet­sen. Hoe ze een poli­tie agent op een hete dag een glas water aan­bood. Ze is een ver­ha­len­ver­tel­ler en ein­digt altijd posi­tief. Het ver­driet is een deel van haar, maar ook haar waar­de en trots. Ze gaat met opge­he­ven hoofd en rech­te schou­ders – terecht.

***

Ze juich­te toen ik haar opbel­de met het goe­de nieuws en ik kon me voor­stel­len dat ze een gat in de lucht sprong . Ik mocht haar het nieuws van de Dienst Vreem­de­lin­gen­za­ken door­ge­ven dat haar regu­la­ri­sa­tie was goed­ge­keurd. Na jaren van over­le­ven sinds ze kon ont­snap­pen uit de gevan­ge­nis van pros­ti­tu­tie was nu ein­de­lijk het tij gekeerd en kreeg ze een Bel­gi­sche ver­blijfs­kaart. In de jaren dat ik haar ken, was ze altijd posi­tief. Ze bleef gelo­ven, vol­har­den en ver­trou­wen. Op een dag komt alles goed! Twee maan­den nadat ze haar ver­blijfs­kaart kreeg, kon ze als logis­tiek mede­wer­ker star­ten in een kleu­ter­school. Ein­de­lijk kreeg ze waar ze recht op heeft, een mens­waar­dig leven.

***

Opeens stond ze naast mijn bureau. Een jon­ge moe­der met een doch­ter­tje op de arm en stra­len­de don­ke­re ogen die me zei­den: kijk eens hoe goed het met mij gaat. Jaren gele­den ont­moet­ten we haar in de ramen in het Schip­pers­kwar­tier. Een gro­te tie­ner leek ze toen nog. Vaak noem­de ze ons haar eni­ge fami­lie en nu werd ze zelf voor de twee­de keer mama en leeft ze haar leven zelf­stan­dig. Trots ver­tel­de ze over haar werk in de twee­de­hands kle­ding­win­kel. ‘weet je nog dat ik altijd al zo graag ver­koop­ster wil­de wor­den?’, vroeg ze. Ik zie een zelf­be­wus­te jon­ge mama, die leeft en straalt en ik denk terug aan het meis­je dat ooit hui­lend naast mij in de auto zat, op de vlucht voor de man die haar onrecht­streeks steeds weer in de pros­ti­tu­tie kreeg – hele­maal alleen op de wereld. Ze heeft haar leven zelf in han­den geno­men. Ik ben trots op haar.

***

Tre­a­su­res… zo noem­de de spre­ker van een trai­ning onze doel­groep . Een kost­ba­re schat. Een tre­a­su­re, iets om naar waar­de te schat­ten, om te koes­te­ren. Wat is dat nu juist niet vaak of zelfs hele­maal niet gebeurd bij deze vrou­wen. Som­mi­gen wer­den van kinds­af aan ver­sto­ten of mis­bruikt, ande­ren zijn als jon­ge vrou­wen ver­han­deld naar Euro­pa, weer ande­ren in een uit­zicht­loos­heid terecht­ge­ko­men die hen in de pros­ti­tu­tie dreef.

Als ik kijk naar de ‘tre­a­su­res’ in mijn werk, krijgt inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag een gro­te­re bete­ke­nis dan alleen die van meer erken­ning van de vrouw in het alge­meen. ‘Mijn’ vrou­wen kun­nen vaak niet eens dro­men over een job die ver­der gaat dan het poet­sen van ander­mans bad­ka­mer en moe­ten zich keer op keer bewij­zen omwil­le van hun ver­le­den, hun huids­kleur, hun over­le­ven en zou­den blij zijn met net iets meer zeker­heid en het niet altijd in over­le­vings­mo­dus hoe­ven te ver­ke­ren. Daar­om zet ik hen in de kij­ker op inter­na­ti­o­na­le vrou­wen­dag. Tre­a­su­res die ein­de­lijk naar waar­de geschat wor­den. Vrou­wen en meis­jes die zo sterk zijn: die mis­bruik, uit­bui­ting, armoe­de, ille­ga­li­teit, pijn, ver­driet over­le­ven of over­leefd heb­ben. Ze heb­ben tra­nen als dia­man­ten. Schoon­heid van­uit gebro­ken­heid. Ze heb­ben hun waar­de, hun trots en hun door­zet­tings­ver­mo­gen. En ze heb­ben rech­ten! Recht op kan­sen in het leven. Recht op zor­ge­loos leven. Recht op geluk.

Geschre­ven t.g.v. ‘Inter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag 2022’ –

Mar­greet Grn­vld – Soci­al impact sto­ry­tel­ling – soci­a­le pro­fes­si­o­nal bij Cherut vzw in Ant­wer­pen ‑www.cherutbelgium.com

Margreet

Als social impact storyteller en schrijver wil ik je hart raken met verhalen. Verhalen die gaan over mensen die ik tegenkom. Ik kom ze tegen in mijn werkomgeving waar ik als sociale professional te maken heb met overlevers van mensenhandel en prostitutie of uitbuiting, geweld. Maar ik kom ze ook tegen in mijn vrije tijd of in mijn leven buiten mijn werk. Overal zijn mensen 'on the path 2 freedom', op zoek naar recht, naar erkenning, naar naastenliefde, naar gezien worden. Daarover schrijf ik en lees jij! Op 6 maart 2020 verscheen mijn eerste verhalenbundel 'Mozaïek'. Op 1 november 2021 startte ik mijn eigen freelance tekstbureau.

One Comment