On the Path to Freedom
Prostitutie

Terug

Ik heb niet zo’n goed nieuws voor je’, zeg ik haar via de ver­taal­ster. Haar aan­vraag om in Bel­gie te mogen ver­blij­ven is voor de twee­de keer afge­we­zen en ze zal het land moe­ten ver­la­ten. Ze heeft geen rech­ten hier, mag niet wer­ken en haar leven zal over­le­ven zijn. Ze had het niet ver­wacht. Ze had gedacht dat haar zaak in beroep met aller­lei bewij­zen over slacht­of­fer zijn van men­sen­han­del en van een mis­han­de­len­de part­ner genoeg zou zijn om haar als kwets­baar per­soon het recht te geven in Bel­gie te blij­ven, maar de rech­ter acht­te de bewij­zen niet zwaar genoeg.

Wat kan ik nu nog doen?’

Ik denk dat de bes­te optie is om op een goe­de manier terug te gaan’, zeg ik aar­ze­lend.

Terug, naar Zuid Ame­ri­ka?’ Ze kijkt me aan als­of ik haar net gevraagd heb om een bord insec­ten leeg te eten.

Voor­zich­tig zeg ik haar: ‘Ja, dat bedoel ik’. Ik geef haar de tijd om het nieuws te laten bezin­ken. Ik zie tra­nen in haar ogen, en ga naast haar zit­ten. Ik begrijp zo hele­maal dat dit niet is wat ze wil. Als ze dit had gewild, was ze al veel eer­der terug gegaan. Samen zet­ten we op een rij wat de voor­de­len van terug­ke­ren zijn. En ook de nade­len. In haar opi­nie zijn er geen voor­de­len behal­ve het weer­zien van haar kin­de­ren.

Weet je wat terug­gaan bete­kent?’ vraagt ze zacht.

Wat bete­kent het?’ vraag ik haar.

Dat ik alleen kan over­le­ven door in de pros­ti­tu­tie te wer­ken’. Nu geeft ze mij tijd om dit te laten bezin­ken. Het dringt tot me door dat ze dit als eni­ge optie ziet om te over­le­ven. Zich­zelf pros­ti­tu­e­ren. Maar ik weet dat dit niet zo hoeft te gaan. En zeg haar dat ook. Ik ver­tel haar over terugkeerprogramma’s van­uit Euro­pa, over orga­ni­sa­ties die hel­pen om een goe­de baan te krij­gen bij een loka­le NGO, over de ker­ken die we zul­len aan­spre­ken, over…

Ze kijkt me aan als­of ze geen woord van mijn betoog gehoord heeft.

Ik ga terug naar Jan.’ Ik weet met­een wie Jan is. Jan is de Bel­gi­sche man, die haar over­haal­de met hem te trou­wen en naar Bel­gie te komen. Jan is de char­man­te man, die in haar land de toe­rist uithing en haar een leven als een prin­ses beloof­de. Jan is de man die hele­maal ver­an­der­de toen ze een­maal in Bel­gie was. Jan is de man die haar mis­bruik­te en iso­leer­de van de bui­ten­we­reld. Jan is de man van wie ze weg­liep. En nu is Jan de eni­ge van wie ze denkt dat hij haar kan hel­pen.

Tal­lo­ze maan­den van gesprek­ken over haar leven en ook over het stuk­je leven met Jan ten spijt, kun­nen nu niet voor­ko­men dat ze Jan als haar red­der ziet. Ik zie al aan­ko­men wat er gaat gebeu­ren. Jan zal zich hele­maal top voe­len in zijn red­ders­rol en zijn rol met char­me spe­len. Tot de dag dat ze weer hele­maal afhan­ke­lijk van hem is. Ze weet het. En hij weet het zeker.

Laten we alle opties open hou­den’, stel ik voor. ‘Ik ga aan de slag om hele­maal uit te zoe­ken waar jij recht op hebt als je terug gaat naar je land en fami­lie. En ik weet dat je niet terug­gaat naar de pros­ti­tu­tie.’

Hoe weet je dat?’ vraagt ze.

Omdat ik gezien heb hoe je dit jaar gegroeid bent, ster­ker gewor­den in je zelf­ver­trou­wen, je iden­ti­teit bent gaan ont­dek­ken. En omdat je God hebt leren ken­nen. Ga maar gewoon op Hem ver­trou­wen.’

als ze met God gaat, dan zal Hij haar weg lei­den

We bid­den samen. De ver­taal­ster spreekt woor­den uit in het Spaans, waar­uit ik enkel de namen van God, Jezus en de Hei­li­ge Geest her­ken. Maar ik voel de een­heid, en ik voel de tra­nen van een vrouw voor wie de toe­komst kie­zen is uit twee din­gen die ze bei­den is ont­vlucht. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Want als ze met God gaat, dan zal Hij haar weg lei­den, en die weg zal niet zijn in de pros­ti­tu­tie en ook niet in de macht van een mis­han­de­len­de man.

Terug… ik bid dat terug bete­kent een hele gro­te stap voor­uit, samen met God.

Vaya con Dios

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.