On the Path to Freedom
Getuigenis,  Mensenhandel,  Prostitutie

Recensie: Rood Licht

Het ech­te ver­haal ach­ter pros­ti­tu­tie en men­sen­han­del’

Jane Las­on­der inter­view­de 13 slacht­of­fers van men­sen­han­del en gedwon­gen pros­ti­tu­tie in ver­schil­len­de lan­den. Op de sme­rig­ste plek­ken kon ze zien hoe de kwets­baar­ste meis­jes en vrou­wen slacht­of­fer wer­den van bru­te wreed­he­den en leef­den in erbar­me­lij­ke omstan­dig­he­den en ver­sla­vin­gen. India, Pak­is­tan, maar ook Israel, Neder­land en Enge­land, waar niet alleen vie­ze vui­le man­nen, maar ook net­te getrouw­de, wer­ken­de man­nen de vrou­wen kopen voor seks en per­ver­si­tei­ten.

Angst.

Ze schreef dit boek om de vrou­wen een stem te geven. Om op te komen voor het recht van elk meis­je en elke vrouw in elke cul­tuur op een mens­waar­dig, res­pect­vol leven. Een stem die deze meis­jes zelf niet meer den­ken te heb­ben. Angst voor hun onder­druk­kers die gro­ve mid­de­len en mani­pu­la­tie inzet­ten om hen te laten luis­te­ren. Angst voor een gru­we­lij­ke of een­za­me dood, iets wat ze genoeg zagen gebeu­ren om zich heen. Angst voor de vei­lig­heid van hun kin­de­ren of hun moe­der. Angst voor de poli­tie. Angst.

De auteur maak­te ook ken­nis met voor­trek­kers van hulp­or­ga­ni­sa­ties in ver­schil­len­de lan­den. Een kop­pel in Tel Aviv die Aviv Mini­s­tries opstart­te en onder drugs­ver­slaaf­den en pros­ti­tu­ees werkt op de plaats waar ze eigen­lijk alleen nog ver­wacht had­den dood te gaan. Een dode plaats waar opnieuw hoop op leven komt in een men­sen­le­ven.

Bright Fame in Amster­dam waar Frits Rou­voet samen met zijn vrouw en een heel team men­sen de Wal­len intrekt om meis­jes en vrou­wen hoop te bie­den voor een heel kapot leven.

Inter­na­ti­o­nal Jus­ti­ce Mis­si­on die wereld­wijd strijdt voor het recht op een mens­waar­dig leven van de aller­zwak­sten en kwets­baar­sten.

Bij het lezen van dit boek dacht ik aan Jezus. Hij at met de tol­le­naars en de hoe­ren en kreeg veel kri­tiek van de heer­sen­de klas­se. Maar Hij trok het zich niet aan. Hij ging naar hen toe en bood hen zicht op een ander leven. Hij keek door de mas­kers van de pros­ti­tu­ees heen en zag hun pijn, Hij keek door de air van de tol­le­naars en zag hun een­zaam­heid en Hij gaf en wat Hij ieder­een wil geven…onvoorwaardelijke lief­de, ver­ge­ving en daar­door de kans op een heel ander leven. Op her­stel. Veel van de men­sen die ik tegen­kom in mijn werk bij Cherut, of die beschre­ven staan in het boek van Las­on­der lij­ken op Jezus. Ze mogen  zijn gro­te hart laten zien  voor de slacht­of­fers van men­sen­han­del en gedwon­gen pros­ti­tu­tie.

Dit onrecht gebeurt niet alleen in India of Pak­is­tan, maar in de stra­ten van je eigen stad.

Het boek Rood Licht, het ech­te ver­haal ach­ter pros­ti­tu­tie en Men­sen­han­del van Jane Las­on­der is een aan­ra­der om te lezen voor ieder­een die mee wil strij­den tegen onrecht. Dit onrecht gebeurt niet alleen in India of Pak­is­tan, maar in de stra­ten van je eigen stad. Reden te meer om men­sen bewust te maken van dit gro­te onrecht.

Jane Las­on­der
181 pagina’s
Neder­lands (ver­taald van­uit het Engels)
Schol­ten Uit­ge­ve­rij
ISBN/EAN 978 90 79859 37 5
Rood Licht is ver­krijg­baar bij de stich­ting Bright Fame.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.