On the Path to Freedom
Mijn Gedacht

Projectie

Ik heb heel erg het gevoel dat ik iets recht moet zet­ten. Iets recht moet zet­ten over God.

Want als het gaat over God, is er nog­al wat pro­jec­tie. Pro­jec­tie bete­kent zoveel als de ver­ant­woor­de­lijk­heid die je zelf hebt bij de ander leg­gen, en zo de din­gen pre­cies anders­om en dus ver­keerd bekij­ken. Een woord dat bin­nen de hulp­ver­le­ning veel gebruikt wordt.

In een gesprek met iemand over mijn werk bij Cherut, kwam het geloof ter spra­ke. De vrouw met wie ik sprak, werkt bin­nen de soci­a­le sec­tor en krijgt momen­teel veel te maken  met niet- bege­lei­de min­der­ja­ri­ge vluch­te­lin­gen uit oor­logs­ge­bie­den.

Ik geloof niet in God. Maar met het zien van zoveel leed, geloof ik nog min­der dan niet in God.’

Hoe­wel ik wel ergens begreep hoe ze dacht, zei ik toch: ‘dat begrijp ik niet’. Ze zegt: ’ Als er dan een God is, en dat die God dan ook nog lief­de is.… waar­om dan? Dan kon Hij die oor­log toch voor­ko­men daar in Syrie. En die toe­stan­den van hon­ger en armoe­de. En dan kon hij ook die prak­tij­ken van men­sen­han­del voor­ko­men. Dan was dat leed gewoon toch niet nodig? Hij laat het toe, en wij kun­nen het oplos­sen.…’

De pas­sie voor het leed van ande­ren die ik bij haar voel­de, raak­te me. Maar ik voel­de ook een boos­heid op een God in wie ze niet eens gelooft.

Mis­schien is het wel anders­om’, zeg ik. ‘Zou het kun­nen dat die vluch­te­ling in jouw cen­trum terecht­ge­ko­men is, omdat God hem uit de ellen­de bij jou gebracht heeft? Dat hij op jouw pad komt en jij  mag gaan kij­ken hoe hij op een goe­de manier ver­der kan met zijn leven?  Of als er een meis­je gedwon­gen in de ramen staat en opeens een vrien­de­lijk bezoek­je van een van onze straat­wer­kers krijgt en er daar­door al is het maar een klein von­kje van hoop gaat groei­en?’

En jij gelooft dat God dat doet?’ ’ Ja. Ik geloof dat God iemand op het oog heeft en die wil uit­red­den uit de moei­ten. En dat doet Hij op Zijn manier en Hij gebruikt heel vaak gewo­ne men­sen.’

Deze ver­stan­di­ge vrouw wil­de nog wel even mee in mijn ver­haal, maar had nog een punt. Als God dan Red­der is, dan is het ver­haal dus anders­om. Maar wie is dan de schul­di­ge?

Projectie…ze kent het ver­schijn­sel ook wel uit haar werk 🙂

Ja… dat is een moei­lij­ke. Gewoon maar zeg­gen dat de men­sen door de zon­de en de dui­vel toe te laten de schul­di­ge zijn. Ik vind het moei­lijk om te zeg­gen tegen deze lie­ve vrouw die zich heel erg inzet voor slacht­of­fers van de oor­log in Syrie en Irak. Dat is niet haar schuld en zij ruimt voor­al puin door de kin­de­ren die hier aan komen te hel­pen.

Weet je, zeg ik. God is een God van recht. Hij haat het onrecht. Hij lijdt mee met al die dui­zen­den slacht­of­fers van wel­ke dra­ma s dan ook en ziet het alle­maal.

En Hij zet men­sen in om te hel­pen, om recht te doen in Zijn Naam.

 

Ik denk niet dat ze nu in God gelooft. Maar ze heeft wel iets om over na te den­ken nu.

En ik kan echt begrij­pen dat zij een schul­di­ge zoekt .… je zou de min­der­ja­ri­ge asiel­zoe­kers, gevlucht uit rot­si­tu­a­ties en nu opge­slo­ten in een asiel­cen­trum maar moe­ten bege­lei­den.

Alleen de schuldige…dat is God niet. En dat wil­de ik dus even recht zet­ten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.