On the Path to Freedom

Over mijn verhalen

Ik maak ver­ha­len dus ik ben…

Ver­ha­len ver­tel­len iets over wat ik heb gezien of heb gehoord. Iets wat ik denk, iets wat ik voel. Iets wat ik wil door­ge­ven. Ver­ha­len om te lezen. De ver­ha­len die ik bedenk en schrijf met mijn pen, op mijn pc. Mijn ver­ha­len ont­staan door de din­gen van me af te schrij­ven die mijn gedach­ten en dagen vul­len. Soms kan het over een vogel­tje gaan dat bru­taal over mijn ter­ras hipt. Dan is het weer de actu­a­li­teit, de men­sen die ik ont­moet, iets droe­vigs of iets moois.

Onder­wer­pen voor mijn ver­ha­len ont­staan ook op mijn werk bij Orga­ni­sa­tie Cherut, waar we met elkaar slacht­of­fers van pros­ti­tu­tie en men­sen­han­del pro­be­ren te hel­pen om een nieu­we weg in het leven te geven, a Path to Free­dom. Op deze weblog wil ik voor­al ver­ha­len plaat­sen over vrou­wen en meis­jes bij Cherut met wie ik als maat­schap­pe­lijk wer­ker op weg ga. Met wie ik pro­beer de extra mijl te wan­de­len. De ver­ha­len zijn niet authen­tiek, ik ver­an­der ze om hun pri­va­cy te bescher­men. De ver­ha­len zijn geschre­ven van­uit de optiek van de hulp­ver­le­ner. Van­uit mijn gevoe­lens en reac­ties op de situ­a­ties die zij mee­ma­ken of heb­ben mee­ge­maakt.

Ver­ha­len kun­nen klin­ken als een lied. Een lied dat droe­vig start in mineur, dat kan ein­di­gen in een apo­the­o­se in Majeur. Of anders­om. Of niet. Soms zal er daar­om een lied of gedicht op deze weblog komen. Al dan niet iets van mezelf.

 

Veel lees­ple­zier,

Mar­greet (45, moe­der van drie tie­ners, houdt van taal en muziek)

 


Als u meer wil weten over de orga­ni­sa­tie Cherut, bezoek dan onze web­si­te: http://www.cherutbelgium.com 
Wil u het werk van Cherut steu­nen kan dat door een gift te stor­ten op
IBANBE32 0682 5205 2002
BIC/Swift: GKCCBEBB m.m.v. gift

P.S. Weet u dat cherut het Hebreeuw­se woord is voor vrij­ge­maakt?