On the Path to Freedom
Prostitutie

Mannen

Heb jij geen hekel aan man­nen? Het is niet de eer­ste keer dat ik die vraag krijg in een gesprek met een van onze vrou­wen.

In de gesprek­ken met vrou­wen die slacht­of­fer zijn geweest van men­sen­han­del en pros­ti­tu­tie komen vaak gru­we­lij­ke ver­ha­len naar boven waar­in man­nen een nega­tie­ve rol gespeeld heb­ben. Of het nu in de rol van klant of van pooi­er was, van men­sen­han­de­laar of soms zelfs poli­tie­agent. Of eer­der in hun leven hun eigen vader of broer. Man­nen had­den de keu­ze, de con­tro­le, de lei­ding. De vrouw was het slacht­of­fer.

Niet al onze  vrou­wen heb­ben een hekel aan man­nen. Er zijn er ook met een onge­zon­de drang naar de aan­dacht van man­nen. Zelfs nega­tie­ve aan­dacht is beter dan geen aan­dacht. Leven na de pros­ti­tu­tie laat soms ook een leeg­te na, die daar­voor opge­vuld werd door de aan­dacht van man­nen.

Ik wil geen man meer aan mijn lijf.

De vrouw die me deze vraag stel­de, is dui­de­lijk. Ik wil geen man meer aan mijn lijf. Dui­de­lij­ker kon ze niet zijn.

Een tijd­je gele­den was de limiet bereikt, en besloot ze onmid­del­lijk te stop­pen met het werk dat ze jaren gedaan had. Een half uur nadat ze ons had gebeld, stond ze bij mijn bureau. Er was maar een ding zeker: Ze zou nooit meer terug gaan in de pros­ti­tu­tie. Ze was nooit gedwon­gen tot pros­ti­tu­tie. Het snel en gemak­ke­lijk geld ver­die­nen had­den haar de keu­ze laten maken, maar het weer uit­stap­pen en een gewoon leven lei­den, was moei­lij­ker gere­a­li­seerd dan ze hoop­te.

In de bege­lei­ding naar een nor­maal leven, komen veel ver­ha­len boven. Ver­ha­len waar­in man­nen een vui­le rol spe­len. Waar­in het slacht­of­fer alle con­tro­le ver­loor en alles  uit han­den moest geven.

Ze is ervan over­tuigd dat alle man­nen zo zijn.  Ze pro­beert ook mij hier­van te over­tui­gen en zegt dat zij en haar collega’s het kun­nen weten. De net­te man­nen die we op kan­to­ren zien, komen op ande­re momen­ten bij de pros­ti­tu­ees. Man­nen lei­den nu een­maal een dub­bel leven.

Iets in mij wei­gert  te gelo­ven dat alle man­nen zo zijn. Ik werk in de rea­li­teit van de slacht­of­fers van pros­ti­tu­tie en zaken daar­om­heen. In mijn werk zie ik bij­na alleen maar vrou­wen, zowel clien­ten als col­le­ga’s. Soms ben ik blij als onze klus­jes­man bin­nen­loopt en er even een ander type gesprek ont­staat dan dat ik de hele dag met vrou­wen om me heen heb. De kans bestaat dat mijn hele den­ken bein­vloed wordt door de ver­ha­len van uit­bui­ting, geweld, sek­su­eel mis­bruik en per­ver­sie, waar­in de vrouw slacht­of­fer is en de man dader.

Maar ik leef ook in een ande­re rea­li­teit. Een rea­li­teit van men­sen die van elkaar hou­den. Waar man­nen een ande­re rol heb­ben. Ik geloof dat er heel veel man­nen zijn die res­pect heb­ben voor vrou­wen, man­nen die dienst­baar kun­nen zijn, lief­de­vol en zorg­zaam. Die man­nen ken­nen mijn clien­ten vaak niet. Maar dat wil niet zeg­gen dat ze niet bestaan. En ja, dat zijn man­nen, die net als vrou­wen, ook hun fou­te kan­ten heb­ben, niet per­fect zijn, en net als ieder mens het nodig heb­ben om van Gods gena­de te leven.

Ik heb geen hekel aan man­nen. Maar wel aan het gedrag dat vaak door man­nen gesteld is naar deze en ande­re vrou­wen die hier­door diep gekwetst en getrau­ma­ti­seerd zijn.

Ik ben blij met een Man, die er was en is, voor deze vrou­wen.

Ik ben blij met een Man, die er was en is, voor deze vrou­wen. Jezus, Gods Zoon, Die Zich­zelf liet kwet­sen tot de dood aan toe, voor onze vrou­wen en ook voor al die man­nen en voor ieder­een.

Met ons werk in Cherut heb­ben we altijd deze Man in gedach­ten. Door zijn lief­de voor men­sen, kun­nen we het werk blij­ven doen wat we doen. Door te kij­ken met de ogen van deze Man, Jezus, naar de vrou­wen en soms man­nen die op ons pad komen, krij­gen we juist geen hekel aan men­sen, maar die­pe bewo­gen­heid.

Dit ver­haal is geba­seerd op de levens­ver­ha­len van vrou­wen die we mogen ont­moe­ten in Cherut.

Meer van ons werk vindt u op www.cherutbelgium.com

Als u ons wil steu­nen kan dat via gebed en/ of een gift

IBANBE32 0682 5205 2002  BIC/Swift: GKCCBEBB  m.m.v. gift

Met dank

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.