On the Path to Freedom
Mensenhandel

Kleine vogel

FLY! by Anke Lenaerts

Je bent net een klei­ne vogel
Geval­len uit het nest
En het liefst kroop je met­een weer in je schulp
En je kunt nog lang niet vlie­gen
Ook al doe je zo je best
En al zwijg je nu, ik hoor – je roept om hulp

Maar Iemand wil zich over jou ont­fer­men
Toe kruip niet weg voor Hem, wees maar niet bang
Hier is Zijn hand – Hij zal je steeds bescher­men
Zal jou bescher­men, tot­dat je vlie­gen kan

De tekst van het lied­je schoot door mijn hoofd toen ik je zag zit­ten op een plaats waar je niet hoort. Een klein bang vogel­tje, geval­len uit het nest.

Alweer geval­len uit het nest…

Je viel al eer­der uit het nest. Het onvei­li­ge nest waar je opgroei­de en waar je  werd uit­ge­duwd toen je nog niet kon vlie­gen. Waar je met een beet­je geklap­wiek weg­hip­te en vogel voor de kat werd. De kat die mis­bruik heet­te.

Je vloog, kor­te stuk­ken, lan­ge­re stuk­ken met maar één doel: vei­lig­heid. Een ander doel kon je je niet voor ogen stel­len, want je had al je con­cen­tra­tie nodig om te vlie­gen, iets wat je nog niet kon, en onder­weg ver­loor je veren uit je vleu­gels… zodat vlie­gen nog moei­lij­ker werd.

Mis­bruik, mani­pu­la­tie, bedrog.…

Een paar maan­den lang moch­ten we met je optrek­ken en zagen we hoe je pro­beer­de om weer sterk te wor­den, zodat je op een dag ons nest, dat vrij­heid heet, zou mogen ver­la­ten en de vrij­heid in zou vlie­gen. Sterk genoeg, met een krach­ti­ge vleu­gel­slag, mooi en krach­tig.

Het mocht niet zijn. Opnieuw werd je weg­ge­trok­ken uit het nest. Mee­ge­no­men, terug naar waar iemand vindt dat jij hoort te zijn, ook al vind je dat zelf niet, of weet je het zelf niet hele­maal zeker.

Ik kijk naar je en zie je zit­ten op een plaats waar je niet weg kunt. Het is een  gro­te vogel­kooi. Tra­lies en hek­ken om je heen. Zelfs als je bui­ten loopt, is er boven je hoofd een tra­lie­werk. Om te ver­hin­de­ren wat jouw droom is: Weg te vlie­gen, de vrij­heid in, sterk wor­den, niet meer gein­ti­mi­deerd of mis­bruikt te wor­den, maar jezelf te vin­den en jezelf te mogen zijn.

Je houdt je sterk, maar in je don­ke­re ogen zie ik tra­nen. En de lach op je gezicht ver­bergt een klein bang vogel­tje dat bang is van de kooi, bang is om te wach­ten, bang is om te gaan, en straks moet gaan vlie­gen. Terug­vlie­gen naar waar je van­daan komt. Gedwon­gen door hen die niet ver­der kij­ken dan wat zij zien en belang­rijk vin­den.

Lie­ve klei­ne vogel…, vlieg niet terug, ook al ga je terug, maar vlieg ver­der, vlieg naar het Leven toe waar je de kracht gaat vin­den om te leven, te vlie­gen en vrij te zijn, zelfs als dat is op de plaats waar je ooit van­daan moest vlie­gen.

Je zult niet in de kooi blij­ven, en je hebt de kracht om vrij te zijn, en hoog te vlie­gen.

Op een dag word jij, klei­ne vogel, een hoog­vlie­ger… Geloof het maar.

*FLY! Het schil­de­rij Fly! werd gemaakt door Anke. Anke is kun­ste­na­res. Ze ver­telt ver­ha­len van men­sen d.m.v. kunst. Anke werkt als vrijwilliger/barista mee in Kof­fieklap, het werk­er­va­rings­pro­ject van www.cherutbelgium.com, waar ik als hulp­ver­le­ner werk en mijn ver­ha­len weer op baseer. Bedankt voor dit mooie beeld bij mijn ver­haal, Anke.

Over FLY! Acry­lics on paper, 50 x 65 cm, Anke Lenaerts ajlenaerts.be Would you like a nice copy or are you inte­rested in the ori­gi­nal art work, plea­se con­tact me: ankelenaerts@​gmail.​com Wil je graag een mooie kopie of ben je geïn­te­res­seerd in het ori­gi­neel, mail me op ankelenaerts@​gmail.​com 

**Klei­ne vogel – Tekst van Elly en Rik­kert Zui­der­veld

Margreet

Als social impact storyteller en schrijver wil ik je hart raken met verhalen. Verhalen die gaan over mensen die ik tegenkom. Ik kom ze tegen in mijn werkomgeving waar ik als sociale professional te maken heb met overlevers van mensenhandel en prostitutie of uitbuiting, geweld. Maar ik kom ze ook tegen in mijn vrije tijd of in mijn leven buiten mijn werk. Overal zijn mensen 'on the path 2 freedom', op zoek naar recht, naar erkenning, naar naastenliefde, naar gezien worden. Daarover schrijf ik en lees jij! Op 6 maart 2020 verscheen mijn eerste verhalenbundel 'Mozaïek'. Op 1 november 2021 startte ik mijn eigen freelance tekstbureau.