On the Path to Freedom
Getuigenis,  Mensenhandel,  Prostitutie

Hulpverlener zonder grenzen

In Bel­gie is de offi­cie­le naam voor maat­schap­pe­lijk wer­ker ‘soci­aal assis­tent’. Bei­de namen vind ik per­soon­lijk een beet­je raar. Ik ben geen assis­tent, dat klinkt als­of je de direc­teur helpt bij de klus­jes waar hij niet aan toe komt. En ik ben geen ‘wer­ker’, want een van de din­gen die je als hulp­ver­le­ner niet moet doen is al het werk van je client gaan doen. Bedoe­ling is dat ze leren dat zelf te doen. Dat ze de kracht en de moed weer vin­den om hun leven in han­den te nemen. De extra mijl gaan met iemand, zodat er weer wat lucht komt in de ver­stik­ken­de situ­a­tie.

Bij mijn werk in Cherut heb ik enorm veel aan de oplei­ding tot maat­schap­pe­lijk wer­ker en de werk­er­va­ring in het wel­zijns­werk in Ant­wer­pen, de con­tac­ten met clien­ten en col­le­ga’s, inter­vi­sies en oplei­din­gen. Het helpt me om mijn stap­pen met de meis­jes die van­daag op mijn pad komen te zet­ten.

Het helpt als je weet dat er ver­schil­len­de fases zijn in rouw­ver­wer­king, of dat je weet dat luis­te­ren en zwij­gen ook hel­pen is, dat je kunt troos­ten en kunt omgaan met afstand en nabij­heid. Dat je de weg weet in het soci­a­le land­schap en de juis­te vra­gen kunt stel­len aan juri­di­sche instan­ties. Hier­in ver­schilt de hulp­ver­le­ning bij Cherut niet van alle ande­re instan­ties waar ik mocht wer­ken. Dak­lo­ze drugs­ver­slaaf­den of van huis weg­ge­lo­pen jon­ge­ren, vrou­wen uit geweld­si­tu­a­ties. Bij de instel­lin­gen waar ik mocht wer­ken, waren altijd heel gedre­ven collega’s die uit de grond van hun hart (en nooit voor het geld, dan kun je beter een ande­re rich­ting kie­zen) de per­soon die voor hen zat wil­den hel­pen en dat ook deden. Bij de orga­ni­sa­ties waar ik nu mee moet samen­wer­ken, ont­moet ik dat soort men­sen ook.

Maar toch een ver­schil. In bij­na elke hulp­ver­le­nings­si­tu­a­tie is er een pla­fond. Hel­pen kan tot op zeke­re hoog­te. Je werkt naar een punt toe. In som­mi­ge geval­len is de cri­sis dan voor­bij en kan de client  weer zelf ver­der, is hij weer zelf­red­zaam genoeg om niet meer aan jou hand te moe­ten mee­lo­pen. In veel ande­re geval­len is er de grens aan de hulp­ver­le­ning. We heb­ben echt alles gepro­beerd, meer kun­nen we niet doen.

Hier stopt het dan. Je haalt je han­den er van af. Heeft de hulp­ver­le­ning baat gehad, dan heb je dat goed gedaan. Zo nee, dan is voor­al de client niet gemo­ti­veerd genoeg geweest, of zit de wet­ge­ving te krom in elkaar.

Bij Cherut is het pla­fond er niet. Bij Cherut is er de hemel. Als alle men­se­lij­ke wijs­heid uit­ge­put is en alle oplos­sin­gen gepro­beerd zijn, hoe­ven we niet te zeg­gen dat iets hope­loos is en de hulp hier stopt. We mogen naar boven wij­zen en getui­gen dat voor God niets hope­loos of onmo­ge­lijk is. Dat God gro­ter is dan de omstan­dig­he­den en  din­gen die hope­loos lij­ken toch kan ver­an­de­ren. Dat we mogen wij­zen op won­de­ren, ook als we zelf wel eens twij­fe­len. Het won­der dat iemand toch elke dag een bed en brood heeft, toch net op tijd genoeg om de huur te beta­len, toch onver­wachts een job krijgt. Dat een vrouw ondanks alle finan­cie­le onze­ker­he­den emo­ti­o­neel los­komt van haar pooi­er en zo een heel nieuw leven mag begin­nen. En als we het zelf niet zien, mogen zeg­gen: en toch mag je op God ver­trou­wen!

Hulp­ver­le­nen zon­der gren­zen is men­sen leren kij­ken naar een open hemel ipv een geslo­ten pla­fond.

 

Als u meer wil weten over de orga­ni­sa­tie Cherut, bezoek dan onze web­si­te : www.cherutbelgium.com

Wil u het werk van Cherut steu­nen kan dat door een gift te stor­ten op

IBANBE32 0682 5205 2002  BIC/Swift: GKCCBEBB  m.m.v. gift

Wilt u mijn werk bij Cherut steu­nen mag u altijd een gift over­ma­ken op 
IBAN:BE27 7360 1602 5373  BIC: KREDBEBB

 

 

 

 

 

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

2 Comments

  • Avatar

    Anne Stekhoven

    Mooi werk heb je. Werk dat je niet alleen hoeft te doen, maar waar­in je Gods lei­ding mag erva­ren. Vind de slot­zin heel mooi.
    groet­jes,
    Anne