On the Path to Freedom
Lockdown 2020

Halverwege lockdown

30 april 2020

Ter­wijl de weken van de lock­down slui­pend en tege­lijk snel voor­bij­gaan, eva­lu­eer ik, waar­schijn­lijk net als veel ande­re men­sen, regel­ma­tig mijn gevoe­lens.

Soms doe ik dat gewoon zelf. Op een moment dat een bepaald gevoel me bekruipt en ik er nood aan heb uit te zoe­ken waar dat gevoel van­daan komt. Het kan me zomaar over­ko­men. Gewoon ter­wijl ik bezig ben met mijn werk , thuis­werk doe ik tegen­woor­dig, of sta te koken, naar bui­ten kijk, dat ik een men­ge­ling van gevoe­lens ervaar. Aan de ene kant de con­stan­te drang om dit heel goed aan te pak­ken en vol te hou­den, en dat samen met drie jon­ge men­sen voor wie de bui­ten­deu­ren naar hun nor­ma­le leven al weken­lang geslo­ten zijn. Aan de ande­re kant gevoe­lens van spijt, heim­wee, en zelfs ver­driet, onbe­grip, ver­lan­gen.

Soms komt het door een vraag. Iemand vraagt : Hoe gaat het met je? Hoe was je week? Wat heb je gedaan?

Gek genoeg is het moei­lijk om een ant­woord te geven, want het lijkt dat ik met het geven van een ant­woord aan mezelf of aan een ander nooit beschrijf wat ik echt voel. Het is een stuk­je van een gro­ter geheel. En elk stuk­je van dat geheel heeft heel veel kan­ten. Kan­ten die elkaar aan­vul­len. Kan­ten die elkaar tegen­spre­ken. Kan­ten die om beur­ten de over­hand nemen. Kan­ten die eigen­lijk nooit aan bod komen. Kan­ten die ik heel goed kan uit­leg­gen en ande­re kan­ten die niet uit te leg­gen val­len. Kan­ten die te weer­leg­gen zijn.

Ik heb me erbij neer­ge­legd dat ik het niet kan uit­leg­gen.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.