On the Path to Freedom
Mensenhandel,  Prostitutie

Geknakt maar niet verbroken

Die ene mid­dag kwam ze even langs­lo­pen bij mijn bureau. We had­den niet direct een afspraak, maar ze kent me goed genoeg om te weten dat ze gerust even kan kij­ken of ik tijd heb. Ik zag dat er iets was, want deze vrouw die al een paar maan­den in onze opvang ver­blijft, heeft meest­al een blij­de, kal­me uit­stra­ling.

Gaat het niet?’ vraag ik haar. Ze blijft even stil. Ik zie haar twij­fe­len, ‘zou ze wel of zou ze niet.’ Onder­tus­sen glin­ste­ren tra­nen in haar don­ke­re ogen. Uit­ein­de­lijk haalt ze adem en ver­telt ze van een inci­dent tus­sen haar en een ande­re dame die in ons opvang­huis ver­blijft. Ergens ver­baast het me niet dat het niet altijd hele­maal goed loopt. Onze dames heb­ben alle­maal hun die­pe per­soon­lij­ke pro­ble­men en pro­ces­sen. Daar­bij komen taal- en cul­tuur­ver­schil­len die samen­le­ven niet gemak­ke­lij­ker maken.

Wat me wel ver­baast is dat deze gewoon­lijk zo kal­me vrouw zo over­stuur raakt. Ze heeft zo’n sterk geloof en gaat met alles wat ze tegen­komt eerst naar God. Zo ver­tel­de ze dat ze na een nega­tief gesprek met een advo­caat haar papie­ren voor God had neer­ge­legd en zoals Hiz­kia gebe­den had dat God maar een ant­woord moest geven.

Ik vraag haar wat er is gebeurd.

Dan stro­men de tra­nen. De hou­ding van de ande­re vrouw, die met een dweil ach­ter haar aan­ge­lo­pen had, om de vloer te dwei­len waar zij stond, had iets geknakt. Ze had het gein­ter­pre­teerd als­of ze vuil was, niet gewenst, op de fou­te plaats.

Ze huil­de en zei: Ik weet dat ik niet meer vuil ben in Gods ogen. Ik weet dat God mij ver­ge­ven heeft, al die jaren van pros­ti­tu­tie. Maar ze was zo geraakt door de daad van haar mede­be­woon­ster dat ze er even niet meer over­heen kon kij­ken.

Als ik denk aan haar ver­haal van men­sen­han­del en gedwon­gen pros­ti­tu­tie, krijg ik een brok ik mijn keel.

Als ik kijk naar de vrouw die prach­tig en net­jes gekleed en ver­zorgd voor mij zit, zie ik geen pros­ti­tu­ee. Ik zie een lief­de­vol­le moe­der, een prach­ti­ge vrien­din, iemand die dicht bij God leeft en zoekt naar Zijn wil voor haar leven.

Ze kijkt me aan en ik kan niet anders dan een arm om haar heen slaan en zeg­gen wat een lie­ve mooie vrouw ze is. En dat wij allen zo over haar den­ken. En God ziet haar als zijn mooie doch­ter.

Als we later uit­kla­ren wat er gebeurd is, blijkt er een groot mis­ver­stand te zijn geweest tus­sen de twee dames en kan dit opge­lost wor­den. Onder­tus­sen zijn we een paar maan­den ver­der. De twee dames schie­ten goed met elkaar op.

Maar hoe gevoe­lig is het voor zo n vrouw om te wor­den beke­ken als vuil, als twee­de­rangs, als niets waard. Wat is er haar gezegd en aan­ge­daan. In de peri­o­de van pros­ti­tu­tie, in ande­re tij­den waar­in pro­ble­men, dis­cri­mi­na­tie, armoe­de haar zelf­waar­de gevoel een stomp gaven.

Ze is geknakt heel diep, maar niet ver­bro­ken. We zien haar weer recht­ko­men, gene­zen en groei­en.

Ze doet me den­ken aan een lied: Want het geknak­te riet, ver­breekt Hij niet. Al wat bescha­digd is, her­stelt Hij op den duur.

Als ik haar zie, geloof ik dat. Ze is geknakt, maar niet ver­bro­ken en God zelf is bezig om haar te gene­zen. Op een dag zal ze weer heel zijn.

 

 


Als u meer wil weten over de orga­ni­sa­tie Cherut, bezoek dan onze web­si­te: http://www.cherutbelgium.com

Wil u het werk van Cherut steu­nen kan dat door een gift te stor­ten op
IBANBE32 0682 5205 2002  BIC/Swift: GKCCBEBB m.m.v. gift

Wilt u mijn werk bij Cherut steu­nen mag u altijd een gift over­ma­ken op
IBAN: BE27 7360 1602 5373  BIC: KREDBEBB

P.S. Weet u dat ‘Cherut’ het Hebreeuw­se woord voor VRIJGEMAAKT is?

 

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

6 Comments