On the Path to Freedom
Lockdown 2020

Coronabeelden – 2

Ze heeft veel gezich­ten. Gezich­ten van men­sen die onbe­zorgd gin­gen ski­ën , gezich­ten van zie­ken die als gevolg van een onder­lig­gen­de kwets­baar­heid dood­ziek op de Inten­sie­ve zor­gen terecht­kwa­men en daar­na maan­den­lan­ge reva­li­da­tie voor de kie­zen kre­gen. Gezich­ten van dok­ters die met hun teams hele afde­lin­gen reor­ga­ni­seer­den en onver­moei­baar door­gin­gen met vech­ten voor elk leven dat in hun han­den kwam. Gezich­ten van viro­lo­gen, experts om ons hier door­heen te lood­sen. Gezich­ten van poli­ti­ci, maar ook van post­bo­des, cais­sie­res en die ene vrien­din, sales mana­ger in een bedrijf dat o.a. des­in­fec­te­ren­de hand­gels ver­koopt aan pro­fes­si­o­nals.

Op mijn pad tij­dens Coro­na zag ik ook ande­re gezich­ten. Gezich­ten die niet op de tele­vi­sie kwa­men, niet gere­kend wor­den tot de coro­na-hel­den, gezich­ten van de ande­re kant van Coro­na. Gezich­ten die ik tegen­kwam op straat, waar we opeens met een boog om elkaar heen moesten gaan. Gezich­ten tij­dens de fiets­toch­ten of wan­de­lin­gen in het park tij­dens de beweeg­ses­sies die ons wer­den aan­ge­ra­den. Gezich­ten die een ander ver­haal ver­tel­den. Gezich­ten die ik als ik foto­graaf zou zijn, of schil­der, op beeld zou vast­leg­gen omdat ze spre­ken zon­der dat ze pra­ten.

Coro­na, we leer­den je ken­nen als gena­de­loos. Maar je leer­de me ande­re gezich­ten te zien. Gezich­ten die mij een beeld gaven bij Coro­na. Gezich­ten die ik zag, of die ik me voor­stel­de, als ik iemand sprak. Enke­len leg­de ik vast op beeld. Niet als foto­graaf of kunst­schil­der, maar als schrij­ver.

Coro­na­beel­den – 2020

27 maart 2020

Ik vraag me af hoe hij er uit ziet. Ik kan hem alleen horen. Ergens uit een kamer, door een raam in de blok­ken ach­ter mijn huis hoor ik hem hui­len. Hard, intens hui­len. Het begon met een zach­te snik, een schrik, een .…‘het is niet waar???!!’- uit­haal die over­ging in hard hui­len, hui­len van diep ver­driet. Een schok. En hij gaat door. Aan zijn stem­ge­luid te horen is het een vol­was­sen man. Een veer­ti­ger? En aan zijn ver­driet te horen heeft hij zonet ver­schrik­ke­lijk nieuws gekre­gen. Nieuws waar hij om moet hui­len. Alleen maar om kan hui­len. Een vul­kaan van plot­se­ling oplaai­end ver­driet.

Corn­o­na, wat is er gebeurd met deze man? Heb je zijn moe­der mee­ge­no­men in je kiel­zog van adem­nood en mis­schien wel over­lij­den? Of een ande­re gelief­de? Of zorg­de jij met je lock­down voor die laat­ste duw in zijn mis­schien wel slecht­lo­pen­de huwe­lijk, waar­in de eni­ge moge­lijk­heid tot red­ding juist was dat er af en toe afstand was om zo de zaken weer in een beter per­spec­tief te zien ? Of heb jij hem de das om gedaan op zijn werk? Er is geen werk meer voor jou, ga maar aan­schui­ven bij het OCMW

In ieder geval Coro­na, gaat het gehuil van een vol­was­sen man door merg en been. Iets daar­in maakt me enorm onrus­tig. Een vol­was­sen man die ondanks alle eman­ci­pa­tie van 2020 toch nog steeds dege­ne moet zijn die in een cri­sis de kalm­te bewaart, voor zijn vrouw, kin­de­ren en zoals ik merk­te, voor zijn buur­vrouw, die door jou onder­uit gehaald wordt.

Maar ook haal je mij uit mijn rol. Ik kan niets doen. Ik zit vast in mijn tuin en hoor alleen het appel van een intens ver­driet. Het ver­driet van een onbe­ken­de van wie ik het gezicht en adres niet ken. En dat komt bin­nen. Hard bin­nen. Ter­wijl ik met mijn zak­doek de spon­taan mee­ge­huil­de tra­nen afveeg, doe ik een stil gebed voor een onbe­ken­de man. Een Coro­na-man…

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.