On the Path to Freedom
 • Vrede

  ‘Ik wil alleen maar vre­de.’ Als een gebed komt haar ant­woord op mijn vraag hoe zij naar de toe­komst kijkt. Enke­le jaren gele­den brak ze met de pros­ti­tu­tie. Ze kon weg­lo­pen, ver­huis­de naar een ande­re stad en begon stap­pen te zet­ten naar een leven onaf­han­ke­lijk van de pooi­er die jaren­lang haar leven con­tro­leer­de. Ze had gedacht dat het gemak­ke­lij­ker zou zijn. Maar toch lijkt het of ze van het ene con­flict in het ande­re terecht­komt. Con­flic­ten met de pijn van…

 • Zie je mij?

  Het erg­ste aan mijn dak­loos­heid vind ik dat de men­sen mij niet zien….’ (een ano­nie­me dak­lo­ze in Ant­wer­pen) Ik zie jouIk zit hier elke dag. Maar het kan dat jij dat nog niet gezien hebt. Ik begrijp dat wel. Het is ook zo’n druk­ke en vreem­de tijd voor jou. Er zijn peri­o­des geweest dat je niet bui­ten mocht komen omdat je in qua­ran­tai­ne zat of in een (semi-)lockdown. En dan opeens mag je weer alles en moet je de ver­lo­ren…

 • Die kerstnacht in Millegem

  Het oude mooie kerkje zat vol die kerstnacht. Er was geen stoel meer vrij. Honderden kaarsjes branden, het orgel werd bespeeld en vanuit de kerststal keek de heilige familie toe hoe mensen kwamen om te horen, te zien, te proeven...

 • Ik hou van jij!

  “Ik hou van jij!” Ze roept het door de tram, ter­wijl ik afstap, en zij nog een paar hal­tes ver­der door­rijdt. Ik steek mijn hand op en lach. Haar reac­tie is hart­ver­war­mend. We had­den een afspraak bij haar advo­caat. Wat was het een moei­lijk gesprek. Pra­ten over wat er in haar leven alle­maal gebeur­de en dan ook nog eens een advo­caat nodig heb­ben om haar recht te krij­gen haar kind te mogen zien. Ter­wijl ze cha­o­tisch ant­woord­de op de vra­gen van…

 • Haar Offer

  Ze werkt al 30 jaar in de pros­ti­tu­tie. Jaren­lang in het Afri­kaan­se land waar ze gebo­ren werd en bij­na 20 jaar in West-Euro­pa. Ze is een paar jaar ouder dan ikzelf en in mijn hoofd maak ik de reken­som hoe jong we geweest moe­ten zijn toen zij al in de pros­ti­tu­tie werk­te en ik gewoon in de school­ban­ken zat, dro­mend wel­ke stu­die ik zou gaan doen. Als 17-jari­ge tie­ner­moe­der zag ze geen ande­re moge­lijk­heid om goed voor haar kind te…