On the Path to Freedom
Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.

 • Opa

  Soms gaan de dagen bete­ke­nis­loos voor­bij. Maar er zijn van die dagen die je je leven lang bij je draagt. Zo’n dag is 13 decem­ber. Het was zo’n grau­we herfst­dag in de steeds don­ker wor­den­de dagen van advent voor kerst. Door de gro­te ramen van het appar­te­ment waar we woon­den, zag ik de grij­ze jach­ti­ge wol­ken op me afko­men.Het was de char­me van dat appar­te­ment. Gro­te ramen die langs twee kan­ten uit­ke­ken over het gro­te wij­de kruis­punt, waar we zowel…

 • Verbinding in coronatijd

  Ze bel­de me. Sinds een paar weken werk­te ik net als ieder­een via tele­werk van­uit mijn home-offi­ce.In de prak­tijk van mijn werk als hulp­ver­le­ner van men­sen die gro­ten­deels niet mijn taal spre­ken, niet altijd de beschik­king tot een sta­bie­le inter­net­ver­bin­ding heb­ben en voor­al nood aan een per­soon die even luis­tert, beschik­baar is al is het met een arm om de schou­der en een zak­doek voor de tra­nen, is tele­wer­ken meer dan een uit­da­ging. Dat merk­te zij ook. ‘Wan­neer ga je…

 • Coronabeelden – 2

  27 maart 2020 Ik vraag me af hoe hij er uit ziet. Ik kan hem alleen horen. Ergens uit een kamer, door een raam in de blok­ken ach­ter mijn huis hoor ik hem hui­len. Hard, intens hui­len. Het begon met een zach­te snik, een schrik, een .…‘het is niet waar???!!’- uit­haal die over­ging in hard hui­len, hui­len van diep ver­driet. Een schok. En hij gaat door. Aan zijn stem­ge­luid te horen is het een vol­was­sen man. Een veer­ti­ger? En aan…

 • Corona-beelden – 1

  Ze heeft veel gezich­ten. Gezich­ten van men­sen die onbe­zorgd gin­gen ski­ën , gezich­ten van zie­ken die als gevolg van een onder­lig­gen­de kwets­baar­heid dood­ziek op de Inten­sie­ve zor­gen terecht­kwa­men en daar­na maan­den­lan­ge reva­li­da­tie voor de kie­zen kre­gen. Gezich­ten van dok­ters die met hun teams hele afde­lin­gen reor­ga­ni­seer­den en onver­moei­baar door­gin­gen met vech­ten voor elk leven dat in hun han­den kwam. Gezich­ten van viro­lo­gen, experts om ons hier door­heen te lood­sen. Gezich­ten van poli­ti­ci, maar ook van post­bo­des, cais­sie­res en die ene…

 • Lockdown

  1 juni Ik zal het maar eer­lijk toe­ge­ven: het gaat me niet altijd goed af. Als ik al ooit bedacht had dat het voor mij wel eens goed zou zijn om een stil­te-peri­o­de in te las­sen, en b.v. een week in een kloos­ter te gaan gewoon voor de stil­te, dan ben ik daar nu van gene­zen. Niet voor de stil­te. Ik geniet van de stil­te. En nu we sinds enke­le weken wat ver­soe­pe­lin­gen mee­ma­ken en ik het ver­keer op de…

 • Halverwege lockdown

  30 april 2020 Ter­wijl de weken van de lock­down slui­pend en tege­lijk snel voor­bij­gaan, eva­lu­eer ik, waar­schijn­lijk net als veel ande­re men­sen, regel­ma­tig mijn gevoe­lens. Soms doe ik dat gewoon zelf. Op een moment dat een bepaald gevoel me bekruipt en ik er nood aan heb uit te zoe­ken waar dat gevoel van­daan komt. Het kan me zomaar over­ko­men. Gewoon ter­wijl ik bezig ben met mijn werk , thuis­werk doe ik tegen­woor­dig, of sta te koken, naar bui­ten kijk, dat…

 • BOOKLAUNCH

  Sinds 1 mei is hij dan ein­de­lijk ver­krijg­baar. De ver­ha­len­bun­del met tien ver­ha­len die ik schreef ter gele­gen­heid van het 10-jarig bestaan van Cherut, de orga­ni­sa­tie waar­aan ik als soci­aal wer­ker ver­bon­den ben. Mijn hoop en doel is dat deze tien ver­ha­len de har­ten en ogen ope­nen voor de pijn van de over­le­vers van pros­ti­tu­tie, uit­bui­ting en men­sen­han­del. De prach­ti­ge illu­stra­ties zijn gemaakt door Karin De Vyl­der (ook vrij­wil­li­ge mede­wer­ker bij Cherut). Een groot deel van de opbrengst van dit boek…

 • Verhalenbundel

  Op dit moment ligt de ver­ha­len­bun­del die ik heb geschre­ven op de druk­pers bij druk­ke­rij De Wrik­ker in Ant­wer­pen. Wordt ver­volgd!