On the Path to Freedom
Margreet

Als social impact storyteller en schrijver wil ik je hart raken met verhalen. Verhalen die gaan over mensen die ik tegenkom. Ik kom ze tegen in mijn werkomgeving waar ik als sociale professional te maken heb met overlevers van mensenhandel en prostitutie of uitbuiting, geweld. Maar ik kom ze ook tegen in mijn vrije tijd of in mijn leven buiten mijn werk. Overal zijn mensen 'on the path 2 freedom', op zoek naar recht, naar erkenning, naar naastenliefde, naar gezien worden. Daarover schrijf ik en lees jij! Op 6 maart 2020 verscheen mijn eerste verhalenbundel 'Mozaïek'. Op 1 november 2021 startte ik mijn eigen freelance tekstbureau.

 • Vriend en/of vijand?

  Gepu­bli­ceerd juli 2021 n.a.v. Waters­nood­ramp 2021- op mijn FB P: On the Path 2 Free­dom In mijn zoek­tocht naar een huis kreeg ik regel­ma­tig de mede­de­ling dat een van de troe­ven van mijn nieu­we poten­ti­ë­le huis de dro­ge kel­der was. Van­uit mijn com­fort­zo­ne beke­ken, leek het me nooit erg belang­rijk, ik leg­de deze mede­de­ling vaak gewoon naast me neer, maar ik leer­de van men­sen met meer exper­ti­se dat dat best een belang­rij­ke vraag was. Staat het huis in over­stro­mings­ge­bied? Als er…

 • Twee vrolijke zusjes

  Gepu­bli­ceerd n.a.v. een dra­ma­tisch ver­keers­on­ge­val op 24-08-2021 in Ant­wer­pen – FB P: On the path 2 Free­dom Ze ging samen met haar zus­je. Op het voet­pad, waar het kon, ston­den ze samen op de step, maar bij het zebra­pad nam ze de step aan de ene hand en haar klei­ne zus­je aan de ande­re hand. Onder­weg van thuis naar het dag­kamp. Het was niet zo ver. Ze kon­den samen dat klei­ne stuk­je wel aan. Moe­der had haar gezegd: ‘Hou je zus­je goed…

 • Het daklozenplein

  Gepu­bli­ceerd op 6 novem­ber 2021 op mijn FB pagi­na: On the path 2 Free­dom Aan die twee men­sen – Ik ken jul­lie namen niet ik weet alleen hoe ze jul­lie noe­men twee dak­lo­zen- men­sen zon­der dak boven hun hoofd, geen eigen huis, geen bed twee dak­lo­zen- schui­lend met een slaap­plaats in de fiet­sen­stal­ling tegen de kou­de novem­ber­nacht twee over­le­den dak­lo­zen het was te koud zelfs in de fiet­sen­stal­ling tra­gisch zei de bur­ge­mees­ter twee over­le­den dak­lo­zen in de fiet­sen­stal­ling onder het Astrid­plein Konin­gin…

 • Vrede? Hoe dan?

  In okto­ber gepu­bli­ceerd op mijn FB- pagi­na: On the path 2 free­dom Op een war­me herfst­mid­dag werk ik op het ter­ras van een nabu­ri­ge kof­fie­bar aan een paar ver­ha­len. Ter­wijl ik me buig over een ver­haal over het the­ma ‘vre­de’, hoor ik twee men­sen aan een tafel­tje naast mij met elkaar in gesprek gaan. Het onder­werp, hoe toe­val­lig, ‘vre­de’. Ze heb­ben, wat ik zou noe­men, een net­werk­over­leg, want ik haal uit hun gesprek dat ze bei­den voor een vre­des­or­ga­ni­sa­tie wer­ken en…

 • Gebroken veerkracht

  In 2022 gepu­bli­ceerd op Lin­ked in Ik wan­del al zo’n vijf jaar mee op haar pad. Een hob­be­lig par­cours dat geen doel lijkt te heb­ben. Als­of alles wat ze doet bij haar han­den afge­bro­ken wordt en ze alles wat ze heeft, ver­liest. Haar kin­de­ren zijn via de jeugd- en fami­lie­rech­ter bij de res­pec­tie­ve­lij­ke vaders en hun fami­lie geplaatst. Veel net­werk heeft ze niet. De men­sen die ze haar vrien­den noemt, heb­ben zelf pro­ble­men. Ze ver­dooft soms haar pijn met coca­ï­ne…

 • Het houdt niet op

  (eer­der deze week gepu­bli­ceerd op Lin­ked in) Al een paar jaar vlie­gen de kogels en gra­na­ten rond in som­mi­ge Ant­werp­se wij­ken. ‘Drugs­ge­re­la­teerd geweld’ wordt er gezegd en als ant­woord is er ook al een paar jaar ‘the war on drugs’ door de Ant­werp­se over­heid en poli­tie. ‘Zolang je niet op de ver­keer­de plaats bent ‑denk ik dan- ben je vei­lig’. Tot er deze week dat bericht kwam dat een slacht­of­fer van 11 jaar is over­le­den aan de gevol­gen van een…

 • Eindejaarsboodschap(-pen)

  ‘Mada­me!’ Ter­wijl ik rede­lijk gehaast de straat over­steek om net voor de lunch nog even brood te gaan halen, houdt een vrouw­tje me mid­den op de weg tegen. Ik schat haar ouder in dan ze later blijkt te zijn, maar wel­licht heeft het ver­haal van haar leven er veel mee te maken. Ze duwt een bord­je onder mijn neus waar­op staat dat ze geen eten heeft, haar doch­ter ziek is en haar man gesneu­veld is in een oor­log ergens. Ik…

 • Looking for a home for Nina ‑2

  10 decem­ber – Dag van de Men­sen­rech­ten Het is alweer decem­ber. Met een snel­heid die ik bij­na niet kan vol­gen, gaan de jaren voor­bij. Ver­won­derd kijk ik terug naar het jaar dat ach­ter me ligt. Waar ik me vorig jaar rond deze tijd afvroeg hoe het zit met men­sen­rech­ten en hoe basis­rech­ten voor ieder mens geen vraag zou­den moe­ten zijn, bedenk ik me nu dat er in het afge­lo­pen jaar niet veel ver­be­te­ring is geko­men. Hoe­wel er hier en daar…

 • Vrede

  ‘Ik wil alleen maar vre­de.’ Als een gebed komt haar ant­woord op mijn vraag hoe zij naar de toe­komst kijkt. Enke­le jaren gele­den brak ze met de pros­ti­tu­tie. Ze kon weg­lo­pen, ver­huis­de naar een ande­re stad en begon stap­pen te zet­ten naar een leven onaf­han­ke­lijk van de pooi­er die jaren­lang haar leven con­tro­leer­de. Ze had gedacht dat het gemak­ke­lij­ker zou zijn. Maar toch lijkt het of ze van het ene con­flict in het ande­re terecht­komt. Con­flic­ten met de pijn van…

 • Hoop

  ‘Ik leef met hoop!’ Lachend wijst ze naar het black­board in ons kan­toor. Weet je nog dat je het woord ‘Hope’ opschreef toen ik me zo slecht voel­de? vraagt ze. ‘Ja en toen schreef jij  ‘Shpres’  in het Alba­nees.’ De dagen erna vul­de het bord zich als van­zelf met het woord ‘hoop’ in zoveel talen. Hon­gaars, Roe­meens, Spaans, Por­tu­gees, Frans, Ara­bisch. ‘Alles komt goed!’ ‘Ik leef met hoop!’ Een zin die ze uit­spreekt mid­den­in de wan­hoop van het ver­haal van…