On the Path to Freedom
Kidsmomenten

Advent n.a.v. Jesaja 40

Het is al laat. Jos­hua ligt al uren in bed maar kan niet sla­pen. Om hem heen is het don­ker maar niet stil. Vlieg­tui­gen en ande­re voer­tui­gen in en om de stad maken lawaai. Hoe­wel hij het geluid gewoon is, sinds de vele maan­den van oor­log, kan hij er niet van sla­pen. Hij is altijd alert op elk geluid.

Zijn bed staat in de kel­der. Ook het bed van zijn broer en mama staat daar. Het is de vei­lig­ste plaats. De kel­der heeft dik­ke muren en is gro­ten­deels onder de grond. Daar zijn ze het vei­lig­ste.

Papa is al een hele tijd weg. Hij is sol­daat. Gaan vech­ten om hun land te bevrij­den. Als de oor­log voor­bij is komt papa terug, ver­telt mama steeds. Jos­hua kijkt er naar uit. Hij ver­langt ernaar . Dat de oor­log voor­bij is, en dat papa terug­komt. Papa is zijn held. Voor hem is papa de held van de hele oor­log. Als de oor­log stopt, dan komt dat door papa.

Elke avond bidt hij voor papa. Hij is vaak ver­drie­tig. Dan denkt hij aan papa, en de gedach­te dat papa snel terug­komt, troost hem. Dan wordt hij weer rus­tig.

Nu papa weg is, kan papa niet zien of hij wel goed zijn best doet. Op school of thuis. Daar­om schrijft Jos­hua alles op in zijn dag­boek. Daar­in schrijft hij hoe het gaat. En later als papa dat leest, zal hij heel trots zijn op Jos­hua .

Als hij bui­ten is ver­za­melt hij ste­nen. Alleen mooie ste­nen. Niet de ste­nen van de inge­stor­te hui­zen die de bom­men ver­oor­zaakt heb­ben. Maar mooie steen­tjes die hij vindt bij de rivier. Thuis maakt hij ze schoon. Als de oor­log voor­bij is, zal hij zoveel steen­tjes heb­ben dat hij ze op het pad naar hun huis kan leg­gen. Wel­kom thuis papa, zal hij dan schrij­ven met de ste­nen.

Jos­hua kijkt er naar uit dat papa terug­komt. Het troost hem als mama zegt dat hij terug zal komen want zolang hij de flui­ten­de bom­men hoort en de legerauto’s ziet, lijkt die oor­log nog niet voor­bij en wordt hij ver­drie­tig maar hij weet dat papa terug­komt en dat maakt hem dan weer blij. En hij zorgt ervoor dat alles klaar is voor papa terug­komt. Hij wil dat papa trots is op hem. Papa zal zien dat hij goed zijn best gedaan heeft en hem heeft ver­wacht.

Wat zal dat een fij­ne dag zijn als papa thuis­komt!

Advent

Van­daag vie­ren we de eer­ste zon­dag van advent. Advent is een woord uit het Latijn en bete­kent: Ver­wach­ting. We ver­wach­ten of kij­ken uit naar de komst van de Here Jezus. Zoals Jos­hua uit­kijkt naar de terug­komst van papa, zo kij­ken de men­sen die bij de Here Jezus horen, die kin­de­ren van God de Vader zijn, uit naar de terug­komst van de Here Jezus. 

De Here Jezus kwam de eer­ste keer met het kerst­feest 2000 jaar gele­den. Hij werd toen gebo­ren als baby. Dat feest, zijn ver­jaar­dag vie­ren we met kerst. Maar ons uit­kij­ken naar Jezus stopt niet bij kerst. We kij­ken uit naar de weder­komst van de Here Jezus. Hij heeft belooft dat Hij terug­komt, niet als kind­je maar als Koning. Als Hij terug­komt stopt elke oor­log, elke moei­lijk­heid en wordt alles goed! Dan mogen we hele­maal zien dat Hij de oor­log tegen het kwaad over­won­nen heeft.

En wij vie­ren tot die dag advent. Nu is het leven op aar­de niet altijd fijn. Voor veel kin­de­ren in de wereld is er oor­log, voor veel kin­de­ren is er ziek­te of zijn er nare din­gen. Maar als we dan beden­ken dat Jezus terug­komt en alles dan goed is, dan troost ons dat. Maar we mogen ons ook voor­be­rei­den op de terug­komst van Jezus. Zoals Jos­hua ste­nen ver­za­mel­de om de woor­den wel­kom te kun­nen schrij­ven en onder­tus­sen thuis en op school goed zijn best deed om papa trots te maken, zo mogen wij ook de weg berei­den voor de Here Jezus. Eigen­lijk kun­nen we voor Jezus ook de woor­den Wel­kom thuis schrij­ven. Dat doe je door te leven zoals God het wil. Hoe dat moet, dat leert God je door zijn geest en door de Bij­bel zelf. En als je steeds meer van Jezus gaat hou­den, ga je ook steeds lie­ver leven zoals Hij het wil. Dan hoor je bij de Here Jezus. 

Wat zal het een fij­ne dag zijn als Jezus terug­komt.

Margreet

Een van mijn passies is via schrijven verhalen te vertellen. Als hulpverlener ben ik betrokken bij Cherut Belgium vzw, een organisatie die zich inzet voor meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van mensenhandel, prostitutie en huiselijk geweld in Antwerpen. Brussel en Gent. Omdat dit een groot deel van mijn dagelijks leven is, haal ik o.a. hier vaak mijn inspiratie voor verhalen. Maar ook toevallige of minder toevallige ontmoetingen met mensen of bijzondere situaties geven inspiratie voor het vertellen van een verhaal.