On the Path to Freedom
 • Vriend en/of vijand?

  Gepu­bli­ceerd juli 2021 n.a.v. Waters­nood­ramp 2021- op mijn FB P: On the Path 2 Free­dom In mijn zoek­tocht naar een huis kreeg ik regel­ma­tig de mede­de­ling dat een van de troe­ven van mijn nieu­we poten­ti­ë­le huis de dro­ge kel­der was. Van­uit mijn com­fort­zo­ne beke­ken, leek het me nooit erg belang­rijk, ik leg­de deze mede­de­ling vaak gewoon naast me neer, maar ik leer­de van men­sen met meer exper­ti­se dat dat best een belang­rij­ke vraag was. Staat het huis in over­stro­mings­ge­bied? Als er…

 • Twee vrolijke zusjes

  Gepu­bli­ceerd n.a.v. een dra­ma­tisch ver­keers­on­ge­val op 24-08-2021 in Ant­wer­pen – FB P: On the path 2 Free­dom Ze ging samen met haar zus­je. Op het voet­pad, waar het kon, ston­den ze samen op de step, maar bij het zebra­pad nam ze de step aan de ene hand en haar klei­ne zus­je aan de ande­re hand. Onder­weg van thuis naar het dag­kamp. Het was niet zo ver. Ze kon­den samen dat klei­ne stuk­je wel aan. Moe­der had haar gezegd: ‘Hou je zus­je goed…

 • Het daklozenplein

  Gepu­bli­ceerd op 6 novem­ber 2021 op mijn FB pagi­na: On the path 2 Free­dom Aan die twee men­sen – Ik ken jul­lie namen niet ik weet alleen hoe ze jul­lie noe­men twee dak­lo­zen- men­sen zon­der dak boven hun hoofd, geen eigen huis, geen bed twee dak­lo­zen- schui­lend met een slaap­plaats in de fiet­sen­stal­ling tegen de kou­de novem­ber­nacht twee over­le­den dak­lo­zen het was te koud zelfs in de fiet­sen­stal­ling tra­gisch zei de bur­ge­mees­ter twee over­le­den dak­lo­zen in de fiet­sen­stal­ling onder het Astrid­plein Konin­gin…

 • Vrede? Hoe dan?

  In okto­ber gepu­bli­ceerd op mijn FB- pagi­na: On the path 2 free­dom Op een war­me herfst­mid­dag werk ik op het ter­ras van een nabu­ri­ge kof­fie­bar aan een paar ver­ha­len. Ter­wijl ik me buig over een ver­haal over het the­ma ‘vre­de’, hoor ik twee men­sen aan een tafel­tje naast mij met elkaar in gesprek gaan. Het onder­werp, hoe toe­val­lig, ‘vre­de’. Ze heb­ben, wat ik zou noe­men, een net­werk­over­leg, want ik haal uit hun gesprek dat ze bei­den voor een vre­des­or­ga­ni­sa­tie wer­ken en…

 • Gebroken veerkracht

  In 2022 gepu­bli­ceerd op Lin­ked in Ik wan­del al zo’n vijf jaar mee op haar pad. Een hob­be­lig par­cours dat geen doel lijkt te heb­ben. Als­of alles wat ze doet bij haar han­den afge­bro­ken wordt en ze alles wat ze heeft, ver­liest. Haar kin­de­ren zijn via de jeugd- en fami­lie­rech­ter bij de res­pec­tie­ve­lij­ke vaders en hun fami­lie geplaatst. Veel net­werk heeft ze niet. De men­sen die ze haar vrien­den noemt, heb­ben zelf pro­ble­men. Ze ver­dooft soms haar pijn met coca­ï­ne…

 • Het houdt niet op

  (eer­der deze week gepu­bli­ceerd op Lin­ked in) Al een paar jaar vlie­gen de kogels en gra­na­ten rond in som­mi­ge Ant­werp­se wij­ken. ‘Drugs­ge­re­la­teerd geweld’ wordt er gezegd en als ant­woord is er ook al een paar jaar ‘the war on drugs’ door de Ant­werp­se over­heid en poli­tie. ‘Zolang je niet op de ver­keer­de plaats bent ‑denk ik dan- ben je vei­lig’. Tot er deze week dat bericht kwam dat een slacht­of­fer van 11 jaar is over­le­den aan de gevol­gen van een…

 • Eindejaarsboodschap(-pen)

  ‘Mada­me!’ Ter­wijl ik rede­lijk gehaast de straat over­steek om net voor de lunch nog even brood te gaan halen, houdt een vrouw­tje me mid­den op de weg tegen. Ik schat haar ouder in dan ze later blijkt te zijn, maar wel­licht heeft het ver­haal van haar leven er veel mee te maken. Ze duwt een bord­je onder mijn neus waar­op staat dat ze geen eten heeft, haar doch­ter ziek is en haar man gesneu­veld is in een oor­log ergens. Ik…