On the Path to Freedom
  • Looking for a home for Nina ‑2

    10 decem­ber – Dag van de Men­sen­rech­ten Het is alweer decem­ber. Met een snel­heid die ik bij­na niet kan vol­gen, gaan de jaren voor­bij. Ver­won­derd kijk ik terug naar het jaar dat ach­ter me ligt. Waar ik me vorig jaar rond deze tijd afvroeg hoe het zit met men­sen­rech­ten en hoe basis­rech­ten voor ieder mens geen vraag zou­den moe­ten zijn, bedenk ik me nu dat er in het afge­lo­pen jaar niet veel ver­be­te­ring is geko­men. Hoe­wel er hier en daar…

  • Vrede

    ‘Ik wil alleen maar vre­de.’ Als een gebed komt haar ant­woord op mijn vraag hoe zij naar de toe­komst kijkt. Enke­le jaren gele­den brak ze met de pros­ti­tu­tie. Ze kon weg­lo­pen, ver­huis­de naar een ande­re stad en begon stap­pen te zet­ten naar een leven onaf­han­ke­lijk van de pooi­er die jaren­lang haar leven con­tro­leer­de. Ze had gedacht dat het gemak­ke­lij­ker zou zijn. Maar toch lijkt het of ze van het ene con­flict in het ande­re terecht­komt. Con­flic­ten met de pijn van…