On the Path to Freedom
 • Coronabeelden – 2

  27 maart 2020 Ik vraag me af hoe hij er uit ziet. Ik kan hem alleen horen. Ergens uit een kamer, door een raam in de blok­ken ach­ter mijn huis hoor ik hem hui­len. Hard, intens hui­len. Het begon met een zach­te snik, een schrik, een .…‘het is niet waar???!!’- uit­haal die over­ging in hard hui­len, hui­len van diep ver­driet. Een schok. En hij gaat door. Aan zijn stem­ge­luid te horen is het een vol­was­sen man. Een veer­ti­ger? En aan…

 • Corona-beelden – 1

  Ze heeft veel gezich­ten. Gezich­ten van men­sen die onbe­zorgd gin­gen ski­ën , gezich­ten van zie­ken die als gevolg van een onder­lig­gen­de kwets­baar­heid dood­ziek op de Inten­sie­ve zor­gen terecht­kwa­men en daar­na maan­den­lan­ge reva­li­da­tie voor de kie­zen kre­gen. Gezich­ten van dok­ters die met hun teams hele afde­lin­gen reor­ga­ni­seer­den en onver­moei­baar door­gin­gen met vech­ten voor elk leven dat in hun han­den kwam. Gezich­ten van viro­lo­gen, experts om ons hier door­heen te lood­sen. Gezich­ten van poli­ti­ci, maar ook van post­bo­des, cais­sie­res en die ene…

 • Lockdown

  1 juni Ik zal het maar eer­lijk toe­ge­ven: het gaat me niet altijd goed af. Als ik al ooit bedacht had dat het voor mij wel eens goed zou zijn om een stil­te-peri­o­de in te las­sen, en b.v. een week in een kloos­ter te gaan gewoon voor de stil­te, dan ben ik daar nu van gene­zen. Niet voor de stil­te. Ik geniet van de stil­te. En nu we sinds enke­le weken wat ver­soe­pe­lin­gen mee­ma­ken en ik het ver­keer op de…

 • Halverwege lockdown

  30 april 2020 Ter­wijl de weken van de lock­down slui­pend en tege­lijk snel voor­bij­gaan, eva­lu­eer ik, waar­schijn­lijk net als veel ande­re men­sen, regel­ma­tig mijn gevoe­lens. Soms doe ik dat gewoon zelf. Op een moment dat een bepaald gevoel me bekruipt en ik er nood aan heb uit te zoe­ken waar dat gevoel van­daan komt. Het kan me zomaar over­ko­men. Gewoon ter­wijl ik bezig ben met mijn werk , thuis­werk doe ik tegen­woor­dig, of sta te koken, naar bui­ten kijk, dat…