On the Path to Freedom
  • Media

    Mijn blog wordt ook met regel­maat gepu­bli­ceerd in de media. In het voor­jaar van 2017 wer­den vier ver­kor­te ver­ha­len opge­no­men in deWek­ker. Eens in het kwar­taal ver­schijnt een blog in het blad van de VEG, Vlaams Evan­ge­li­sche Gemeen­ten. Sinds eind 2017 schrijf ik twee­we­ke­lijks een blog voor Sestra.nl